top of page

הקמת רעש בהפגנות - לשנות את הנוהל המשטרתי


סעיף 13 לנוהל המשטרה בעניין אספות ותהלוכות עוסק בהקמת רעש במהלך הפגנות. הסעיף קובע כי על תחום זה יחולו הוראות תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992. אלה קובעות כי הקמת רעש מעבר לסף מסוים בהפגנה היא הפרה של החוק, ומאפשרת אכיפה במישור הפלילי. ב-17.8.2023 פנינו למפכ"ל המשטרה בבקשה לבטל הוראות אלה, שלא הופיעו בנוסח הקודם של הנוהל.


בפנייה טענו רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל ומנהלת פניות הציבור עו"ד רעות שאער, כי התקנות בעניין מפגעי רעש לא נועדו לחול על אירועי מחאה, והן אינן משקפות את משקלה וחשיבותה של הזכות לחופש מחאה ואת השיקולים הייחודיים שעל המשטרה להביא בחשבון בקביעת תנאים לקיום מחאה. עוד טענו שההנחיות הכלליות בסעיף זה עלולות להוביל להרתעת-יתר של מפגינים, וכי המשתתפות והמשתתפים בהפגנה ממילא אינם שולטים ברף הדציבלים ואינם אמורים לשאת עימם ציוד למדידת רעש.


טענו כי בשל חשיבותה של זכות היסוד החוקתית לחופש הביטוי והמחאה, אין ליישם את התקנות למניעת מפגעים על הפגנות ואירועי מחאה באופן גורף, וודאי שאין להפעיל אכיפה פלילית באופן גורף כפי שמשתמע מלשון הנוהל. במקום זאת, על המשטרה לקחת בחשבון את מיקום המחאה, תדירותה והיקפה בכל מקרה לגופו, ולקבוע את האיסור על הקמת רעש בהתאם. בנוסף, יש לבחור אמצעי אכיפה מתאימים וליישמם רק במקרים של חריגה משמעותית מהרף הקבוע בתקנות.


Comments


bottom of page