top of page

תוכנית הסיעוד הממלכתית – מורה נבוכים


אילוסטרציה

במרץ 2018 אישרה הממשלה את תוכנית הסיעוד הלאומית. אין ספק כי מדובר בהישג ממשי ושמאבקנו נשא פירות. עם זאת, תוכנית זו נותנת מענה חלקי בלבד לדרישות שלנו, ואנו באגודה לזכויות האזרח נמשיך להיאבק למען כיסוי סיעודי סביר להורים שלנו, ולכל זקן סיעודי, גם אם אינו עשיר. כמובן שנעקוב ונוודא כי המרכיבים שכן נכללים בתוכנית הממשלתית מיושמים.

מהי תוכנית הסיעוד הלאומית?

תוכנית הסיעוד הלאומית היא אסופה של החלטות ותיקוני חקיקה שאימצה הממשלה במסגרת החלטה 3379 מיום 11.1.18. התוכנית כוללת, בין היתר, הגדלה של מספר שעות הסיעוד בקהילה, שיפור המענים הניתנים לזקנות ולזקנים סיעודיים המתגוררים בביתם, ביטול מבחני ההכנסה לילדי הזקן הסיעודי באשפוז סיעודי ועוד.

התוכנית אושרה בממשלה והתקציב לתוכנית אושר בחוק התקציב.

האם תוכנית הסיעוד היא הרפורמה בסיעוד?

לא, התוכנית אינה כוללת את כל רכיבי הרפורמה שאנו דורשים. למשל – אין בתוכנית מרכיב של העלאת מס הבריאות, כך שהמשאבים שהוקצו מצומצמים יותר. התוכנית לא תעניק כיסוי סיעודי מלא אלא כיסוי חלקי, אך משופר לעומת המצב הקיים. כך, למשל, שעות הטיפול הסיעודי לזקנים ברמת התלות הגבוהה יעלו מ-22 ל-30 שעות טיפול שבועיות, אולם מומחי ה-OECD ממליצים על 41.5 שעות טיפול שבועיות.

מה השינוי בגמלת הסיעוד?

גמלת הסיעוד ניתנת לזקנים מעל גיל 65 שחלה ירידה בתפקוד היומי שלהם, וקיבלו לפחות 2.5 נקודות במבחן ADL – מבחן התלות. החל מחודש נובמבר 2018 יחול שינוי בגובה גמלת הסיעוד.

מבחן התלות לא השתנה, אך נקבעו 6 רמות תלות במקום 3 כפי שהיו עד היום, לפי הטבלה הבאה:

מנובמבר 2018 עד סוף 2019:

טבלה: רמת תלות, נקודות תלות, יחידות שירות עובד ישראלי, יחידות שירות עובד זר, יחידות שניתן להמיר למזומן

מינואר 2020:

טבלה: רמת תלות, נקודות תלות, יחידות שירות עובד ישראלי, יחידות שירות עובד זר, יחידות שניתן להמיר למזומן

מינואר 2021 ואילך:

טבלה: רמת תלות, נקודות תלות, יחידות שירות עובד ישראלי, יחידות שירות עובד זר, יחידות שניתן להמיר למזומן

גרסאות טקסט של הטבלאות אפשר למצוא כאן.

המרת שעות טיפול לכסף מזומן

האם אוכל להמיר את הגמלה משעות טיפול ביתי לכסף מזומן?

כן, אולם לא את מלוא הגמלה. ברמת התלות הנמוכה, רמה 1, ניתן להמיר 5.5 יחידות לכסף. ברמות תלות 6-2 ניתן להמיר עד שליש מיחידות השירות לכסף, וזאת לאחר ביקור גורם מקצועי שהעריך כי המרת שעות הטיפול לכסף לא תפגע באפשרות לספק לזקן הסיעודי את צרכיו. כל עוד לא ביקר גורם מקצועי – ניתן יהיה להמיר עד 4 שעות בלבד.


האם אין סכנה כי המרת שעות הטיפול לכסף תוביל להזנחת הזקן הסיעודי?

יש סכנה כזאת. לכן הכנסת הגבילה את מספר השעות שניתן להמיר בכסף, וקבעה כי גורם מקצועי יבקר את הזקן כתנאי להמרת יחידות הטיפול למזומן, וכן יבקר בביתו לפחות אחת לשנה. אם הגורם המקצועי סבור כי המרת הטיפול בעין לכסף מזומן תוביל להזנחת צרכיו של הזקן הסיעודי, רשאי המוסד לביטוח לאומי לא לשלם את הגמלה בכסף, גם אם זו הייתה בקשת הזקן או בני משפחתו המטפלים בו.

בנוסף, החוק מורה למוסד לביטוח לאומי לערוך פיקוח על מקבלי הגמלה וכן לאסוף נתונים אודות ההשפעה של האפשרות להמיר שעות טיפול לכסף, ולדווח על כך לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

מהי ברירת המחדל והאם אוכל לשנות את דעתי?

ברירת המחדל היא קבלת יחידות טיפול לצורך מימושן בשעות טיפול ביתי על ידי מטפל סיעודי או בשהות במרכז יום ובשירותים נלווים. מי שירצה להמיר יחידות טיפול לכסף יצטרך לבקש זאת מיוזמתו. ברמת תלות 1 יבחר מקבל הגימלה מראש בין קבלת יחידות שירות לבין כסף מזומן.

ניתן לשנות בכל עת את הבחירה בין קבלת שעות טיפול לבין קבלת כסף מזומן, או את התמהיל ביניהן.

מיהו הגורם המקצועי שיבחן את מצב הזקן?

הגורם המקצועי הוא עובד/ת סוציאלי/ת חברת הוועדה המקצועית המקומית, עובד/ת סוציאלי/ת מטעם המוסד לביטוח לאומי או מתאם/ת טיפול (על מתאם/ת טיפול ראו להלן).

מה לגבי עיוורים סיעודיים?

החוק מורה לשר הרווחה לקבוע בתקנות הוראות לגבי בדיקת תלות של עיוורים. עד אז עיוור סיעודי בודד שרמת התלות שלו היא הרמה הנמוכה ביותר (רמה 1) "ישודרג" אוטומטית לרמה 2.

מה לגבי זקנים סיעודיים מעל גיל 90?

החוק מורה לשר הרווחה לקבוע בתקנות הוראות לגבי בדיקת תלות של זקנים סיעודיים בני 90 ומעלה. כל עוד לא נקבעו תקנות, זקן סיעודי בן 90 ומעלה שקיבל 6 נק' במבחן התלות יהיה אוטומטית בקבוצת התלות הרביעית במקום בשלישית.

אם הזקן הסיעודי כבר מקבל גמלת סיעוד – מה יהיה לגביו ברגע שייכנס החוק לתוקף?

בחוק יש הוראות מעבר שמגנות על מי שכבר מקבל גמלת סיעוד. אם הוא ברמת תלות 1 הוא ימשיך לקבל את מה שהוא מקבל היום, אך גם יוכל להמיר את השעות לכסף, לפי הוראות התיקון.

מי שהוא ברמת תלות 6-2 יוסיף לקבל את מה שקיבל עד היום או את יחידות השירות לפי התיקון – הגבוה מביניהם.

אלו עוד שירותים יקבלו סיעודיים בקהילה?

הקלת הבירוקרטיה: הממשלה החליטה על הקמת צוות שייבחן דרכים להקל על הבירוקרטיה של הזקן ובני המשפחה, בין היתר באמצעות יצירת טופס בקשה אחיד שישמש למיצוי זכויות הזקן הסיעודי מול כלל הגופים המספקים שירותים לזקנים הסיעודיים, ובחינת האפשרות להשתמש במבחן התלות (ADL) הנערך על ידי המוסד לאומי גם בכל גופי הממשלה וגופים אחרים העורכים מבחנים כאלה.

מתאם טיפול: מתאם או מתאמת טיפול (case manager) הוא אדם שתפקידו יהיה לקשר בין גופים הנותנים שירות בתחומי הסיעוד, הבריאות והרווחה לבין המבוטח, ולסייע לו לממש את זכויותיו בתחומים אלו. הגדרות התפקיד ייקבעו על ידי שר הרווחה באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. עד יולי 2018 אמור צוות בין-משרדי לגבש את הגדרת התפקיד. לאחר שהתפקיד יוגדר בתקנות, הזקנים הסיעודיים יוכלו להיעזר במתאמי הטיפול כדי למצות את זכויותיהם.

פיתוח והרחבה של שירותים בקהילה: למשל שיפור מרכזי היום.

שיפור איכות הטיפול הניתן על ידי חברות הסיעוד: הממשלה הקצתה לכך תקציב בשיעור של 755 מיליון ₪ על פני שלוש שנים.

מניעת התדרדרות: לפי התוכנית הממשלתית תגובש תוכנית למניעת הדרדרות תפקודית של זקנים באמצעות מתן שירותים ושיקום במסגרת הקהילה וכן מתן שירותי בריאות מסוימים בבית הזקן.

טיפולי שיניים: הוחלט להוסיף לסל הבריאות שירותי רפואת שיניים מונעת, משמרת ומשקמת לזקנים.

מה לגבי מבחן ההכנסה לקבלת גמלת סיעוד?

בתוכנית אין הצעה לשינוי של מבחן ההכנסה, אשר מפחית את הגמלה לבעלי הכנסות גבוהות יחסית. ישנו תזכיר חוק שבו מוצע לעדן את מבחני ההכנסה.

מה השינויים בנושא האשפוז הסיעודי?

ביטול השתתפות עצמית של ילדי הזקן: הממשלה החליטה לפעול להפחתה הדרגתית עד כדי ביטול מלא של השתתפויות ילדי המאושפזים באשפוז הסיעודי הממושך שתחת אחריות משרד הבריאות לפי התוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ("הקוד").

שיפור תנאי המטפלים במוסדות: הממשלה החליטה להקצות בשנת 2019 סכום של 45 מיליוני ש"ח לטובת שיפור תנאי עבודתם של המטפלים במוסדות.

Comments


bottom of page