top of page

זכויות האדם בכנסת בשבוע הקרוב, 28.10.2018

פסקת ההתגברות; הריסת בתי מחבלים לצורך הרתעה: עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם.

פסקת ההתגברות

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים) של חה"כ שולי מועלם רפאלי (פ/5497); הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - תוקפו של חוק חורג בעניין מסתננים) של חה"כ יואב קיש (פ/5749) ועדת השרים לענייני חקיקה | יום ראשון 28.10.2018 | קביעת עמדת הממשלה

ההצעה מבקשת להוסיף לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו פסקת התגברות, שתאפשר לכנסת לעקוף את פסק הדין של בג"ץ בנוגע למבקשי מקלט. הדיון בהצעה אמור להתקיים היום אך ככל הנראה יידחה.

עמדת האגודה לזכויות האזרח: מדובר בהצעת חוק פסולה, שנועדה לאפשר התעמרות ורמיסת זכויות האדם של מבקשי המקלט הסודנים והאריתריאים. חמור אף מכך, היא מרוקנת מתוכן את חוקי היסוד של מדינת ישראל, ומאפשרת לעקוף אותם בכל עת. אם תתקבל פסקת ההתגברות, היא תפגע באופן הרסני בבסיס מבנה המשטר הדמוקרטי ובזכויות האדם בישראל. הניסיון להעביר פסקת התגברות ספציפית לעניין מסוים פותח פתח מסוכן לחקיקת פסקת התגברות לגבי נושאים רבים אחרים, בהתאם לאג'נדה ולאינטרסים הפוליטיים הצרים של כל ממשלה בכל עת נתונה, וכמובן לפסקת התגברות כללית. להרחבה

הריסת בתי מחבלים

הריסת בתי מחבלים וגירוש מחבלים לצורך יצירת הרתעה ועדת החוץ והביטחון | יום רביעי 31.10.2018 בשעה 9:00 | דיון

עמדת האגודה: הריסת בית מפרה שורה של זכויות יסוד של בני המשפחה שמתגוררים בבית: היא פוגעת בזכות לכבוד במובן הבסיסי ביותר – כיוון שמשתמשים בבני אדם כאמצעי הרתעה ולא מתייחסים אליהם כבני אדם. היא פוגעת גם בזכותם של בני המשפחה לקורת גג, בזכות הקניין שלהם ובזכותם לחיים בכבוד.


הריסת בתי משפחות מחבלים מפרה את אחד האיסורים החמורים במשפט הבינלאומי ההומניטרי – הכלל האוסר על ענישה קולקטיבית (סעיף 33 לאמנת ג'נבה הרביעית), והוראות נוספות, האוסרות על פגיעה והרס רכוש פרטי (תקנה 46 לתקנות הנספחות לאמנת האג, סעיף 53 לאמנת ג'נבה הרביעית).


לא מוסרי ולא חוקי להעניש בני אדם על מעשה שעשה מי מבני ביתם. עקרון זה של איסור ענישה ללא פשע לא יכול להיות מופר בשם רעיון ההרתעה. אחרי שנים רבות של הריסות בתים, גם במערכת הביטחון החלו לפקפק בתועלת של כלי זה; אולם גם לו היתה להריסות הבתים השפעה מרתיעה, אין ביעילות כדי להכשיר את השרץ הזה מבחינה חוקית ומוסרית.

Yorumlar


bottom of page