top of page

2004

הזכות לעבודה

הכרזה עוסקת בזכות לעבודה. אנו רואות בכרזה כלי לפיתוח דיון רחב בזכויות חברתיות ובזכויות אדם בכלל. על מנת להנחות את הדיון באופן הטוב ביותר אנו ממליצות להקדים בקריאה בסיסית בנושא זכויות אדם בכלל וזכויות חברתיות בפרט (ראו רשימה בסוף המסמך).

את הפעילות ניתן להתאים לתלמידי בתי הספר היסודיים, חט"ב וחט"ע. הקדישו זמן לבחירת נקודות לדיון המתאימות לקבוצת התלמידים שלכם. נסחו בעצמכם שאלות ונקודות לדיון הרלבנטיות לקבוצותיכם.

הזכות לעבודה היא אחת מזכויות האדם. העבודה הנה חלק מאישיותו וכבודו של האדם העובד- קיומה של עבודה מאפשרת חיים בכבוד, וקיומה של פרנסה מאפשרת מימוש זכויות נוספות, כדוגמת הזכות לחינוך, לקורת גג לתרבות ולפנאי. העבודה יכולה גם להשרות תחושת בטחון לגבי עתידו של האדם, מאפשרת תחושת סיפוק אישי מעיסוק והצלחה בתחום עינינו, ומאפשרת גם מפגש חברתי ויצירת חיי חברה. הזכות לעבודה כוללת את המרכיבים הבאים: האפשרות לעבוד/להתפרנס בכבוד, בחירה חופשית של עבודה, תנאי עבודה הוגנים, הגנה מפני הפליה בהעסקה ובתנאי עבודה והזכות להתאגדות.

נקודות לדיון:

1. מה אתם רואים בכרזה?

2. כיצד מתקשרים הדימויים לזכות לעבודה?

3. למי נוגעת הזכות לעבודה? עד כמה היא נוגעת לקבוצות מסוימות בחברה יותר מלאחרות?

4. עם אילו זכויות אדם ואינטרסים יכולה הזכות לעבודה להתנגש? הזמינו דוגמאות.

5. מדוע נכללת הזכות לעבודה במשפחת זכויות האדם?

6. התייחסות לזכויות חברתיות ותפקיד המדינה במימושן.

7. באיזה אופן מגינה המדינה על הזכות לעבודה? כאן המקום להרחיב על הסדרים, חקיקה ופסיקה שמטרתם מימוש והגנה על הזכות לעבודה, כגון לשכות התעסוקה, דמי אבטלה, חוק שכר מינימום, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק שכר שווה לעובד ולעובדת.

8. באיזה אופן מגינה המדינה על הזכות לעבודה של בני נוער וילדים? חוק עבןדת נוער, חוק החניכות1 .

9. האם מתבצעת אכיפה של חקיקה בתחום?

10. באיזה אופן יכול כל אדם להגן מפני פגיעה, ולקדם את הזכות לעבודה?

11. אלו זכויות אדם נוספות קיימות? מכאן ניתן להרחיב לזכויות אדם אחרות, ואף לפעילויות אחרות בנושא זכויות אדם.

פעילויות נוספות:

1. עבודות חקר העוסקות בנושאים המצוינים מעלה, כדוגמת בירור מצב השוויון בין נשים לגברים בעבודה בסקטור הציבורי והפרטי.

2. בשיעורי עיצוב ואמנות- עיצוב כרזות אלטרנטיביות בנושא וסביב זכויות אדם נוספות.

3. מפגשי שטח: כדוגמת ארגונים העוסקים בזכות לעבודה וזכויות מובטלים, מפגשים עם ראשי ועדי עובדים.

בברכה פעילות פורייה

צוות מחלקת החינוך

bottom of page