top of page

2005

הזכות לחיי משפחה

לקראת יום זכויות האדם הבין-לאומי החל ב-10 בדצמבר הפיקה האגודה לזכויות אזרח כרזה בנושא הזכות לחיי משפחה, שעיצבה עדה ורדי. הכרזה הופצה לבתי ספר ברחבי הארץ. את הכרזה  מלוות הצעות לדיון ולפעילות בכיתה.

השנה מתמקדת הכרזה בזכות למשפחה. הזכות למשפחה מעוגנת בסעיף ט"ז של הכרזה האו"ם מ-1948 ובאמנות נוספות, ובראשן אמנת זכויות הילד. בהכרזה לכל באי עולם קובעת עצרת האומות המאוחדות כי "המשפחה היא היחידה הטבעית והבסיסית של החברה" ולכן ראויה לשמירת החברה עליה.

על מנת להנחות את הדיון באופן הטוב ביותר אנו ממליצות להקדים לפעילות קריאה בסיסית בנושא זכויות אדם בכלל וזכויות חברתיות. את הפעילויות ניתן להתאים לתלמידי בתי הספר היסודיים, חט"ב וחט"ע.

הצעות לדיון ופעילות בנושא הזכות למשפחה:

1. התבוננו בכרזה; אילו תחושות היא מעלה? כיצד תחושות אלו קשורות למשפחה?

2. מה משפחות ניתן למצוא בדמויות שמופיעות בכרזה?

3. חברו סיפור קצר המתאר את המשפחה שבכרזה.

4. מדוע נחשבת הזכות למשפחה כזכות אדם? מדוע היא חשובה כל כך?

5. ספרו על המשפחה שלכם, מה דומה ומה שונה במשפחות השונות של כולם? (ניתן לבצע פעילות זו גם באמצעים יצירתיים). כמו כן, ניתן לחבר פעילות זו לתוכן לימודי אחר כמו "עבודת שורשים" למשל.

6. אילו משפחות "מיוחדות" אתם מכירים? הכוונה כאן היא להעלות לדיון משפחות לא "רגילות" כמו למשל משפחה חד-הורית, חד-מינית, משפחה מעורבת מבחינה דתית, תרבותית, אתנית. (ניתן להשתמש גם בקטעי עיתונות או בקטעי סרטים המציגים משפחות כאלה).

7. האם אתם יכולים לחשוב על מקומות שבהם הזכות למשפחה מתנגשת עם זכות אחרת? איזו? האם היא מתנגשת עם אינטרסים אחרים?

8. ניתן לבקש מהתלמידים לחפש באינטרנט דוגמאות המתייחסות ישירות או בעקיפין לזכות למשפחה, לפגיעה או הגנה עליה, (ראו חוק האזרחות או את הפסיקות ביחס לילדי מהגרי העבודה, אימוץ ילדים של זוגות חד מיניים).

9. אפשר להציע לתלמידים לערוך עבודת חקר הקשורה בזכות למשפחה.

10. ניתן להציע לתלמידים לסקור ולתאר משפחות שונות בתנ"ך או/ו בקוראן או בברית החדשה.

11. ניתן להציע לתלמידים לסקור ולתאר משפחות שונות בספרות, בתיאטרון ובקולנוע.

12. הצעה לעיצוב כרזה אחרת הקשורה בזכות למשפחה.

13. אם ניתן, אפשר לפתח דיון גם בנושאים רגישים כמו אלימות במשפחה, הוצאת ילדים מהבית – התנגשות בין טובת הילד ובין הזכות למשפחה, גירושין, ילדים יתומים, אימוץ ועוד.

בברכה פעילות פורייה,

צוות מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח.

bottom of page