top of page

2006

הזכות לקיום בכבוד

"כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, אילמון, זיקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו." (מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, סעיף כ"ה).

דומה שמבין שלל זכויות האדם, הזכות לקיום בכבוד מעלה קשיים גדולים במיוחד. מהו למעשה "קיום בכבוד"? כיצד יש לקבוע כי רמת חיים מסוימת מצויה מתחת לרף הקיום בכבוד? האם קיום בכבוד הוא דבר מה אבסולוטי, או שמשמעותו משתנה ממדינה למדינה ומתקופה לתקופה?

מהגדרת הזכות לקיום בכבוד (ראו לעיל) משתמע שהיא מחייבת את המדינה להגן על האזרחים מפני מחסור חומרי – רעב, מקום מגורים, לבוש וכיוצא בזה. עם זאת, אפילו בהגדרה פשוטה זו צצים מיד סימני שאלה: האם התביעה לקיום בכבוד כוללת בהכרח חיבור לחשמל ולמים? האם על המדינה לספק את המינימום ההכרחי הדרוש – קורת גג מעל לראש ותו לא – או שעליה לדאוג לקיום ראוי ביחס למצב בקרב כלל האוכלוסייה?

ארגונים חברתיים רבים מסרבים לקבל את הגדרת המינימום ההכרחי והמחסור החומרי, וטוענים כי חובתה של המדינה רחבה יותר. לפי תפיסה זו, הזכות לקיום בכבוד כוללת זכויות נוספות מאלו הבסיסיות, דוגמת הזכות לחינוך ולתרבות. כדי שיוכל אדם להתקיים בכבוד לא די בכך שתהיה קורת גג מעל לראשו ופיסת לחם בצלחתו, אלא שעליו להיות מסוגל לכתוב ולקרוא, לפתח את עולמו הרוחני ואת יכולותיו. למעשה, השאלה שבמוקד הדיון היא איזו הגדרה אנו בוחרים להעניק למונח "רמת חיים נאותה" שמופיע בהצהרת זכויות האדם. יש הטוענים כי המילה "נאותה" מתייחסת לרף בסיסי המאפשר קיום, ויש הטוענים כי קיום בכבוד של האדם, בשונה מזה של בעל החיים, מחייב התייחסות לממדים אחרים זולת מזון ובריאות פיזית.

שאלות לניתוח הכרזה: הסתכלו בכרזה ודונו בשאלות הבאות:

 • אלו דימויים אתם רואים בה?

 • מה הקשר בין הדימויים?

 • מה נוצר מתוך שלל הדימויים?

 • מה לדעתכם הקשר בין הדימויים לפנים?

 • מה הקשר בין הדימויים והפנים לכותרת הכרזה "הזכות לקיום בכבוד"?

 • לפי הכרזה – מה כוללת הזכות לקיום בכבוד?

 • מה דעתכם על הציטטה שמובאת בכרזה, האם הייתם בוחרים ציטוט אחר מההכרזה עבור אותו דימוי, אם כן מהו?

 • האם הייתם בוחרים דימוי אחר עבור אותו ציטוט? (ניתן לקיים פעילות יצירה של תאור הדימויים המתאימים לכותרת).

 • חפשו באינטרנט ובמקומות אחרים כרזות נוספות העוסקות בזכות לקיום בכבוד.

 • האם אתם מכירים ביטויים אמנותיים אחרים שעוסקים בנושא? סרטים, סיפורים, שירים? (אפשר לערוך פינה עם הצעות והדגמות של ביטויים שונים לזכות לקיום בכבוד).

על הזכות לקיום בכבוד:

 • נסו להגדיר במילים מהי "הזכות לקיום בכבוד".

 • אלו מרכיבים / תביעות / צרכים נוספים צריכים על פי דעתכם להיות כלולים בזכות לקיום בכבוד? (או- מה עוד צריך האדם על מנת להתקיים בכבוד?)

 • מי צריך לתת מענה לתביעות אלו/לממש זכויות אלו? (מקום לפתוח דיון על צדק וצדקה אם רוצים ללכת בכיוון הזה).

 • האם יש לקיים זכויות אלה בכל תנאי?

 • האם יש לקיים זכויות אלה לכל אדם? האם רק לבני אדם מסוימים? למי?

 • אלו חוקים אתם יכולים להביא כדוגמא למימוש הזכות הזאת?

 • האם  לדעתכם היא אכן ממומשת בצורה ראויה? ישנה עתירה של האגודה על מימוש הזכות בכבוד, מה היתה דעת המיעוט ודעת הרוב בעתירה זאת (ראו קישורים מצד ימין למעלה למידע על העתירה ולפסק הדין)

על זכויות כלכליות וחברתיות:

 • אלו זכויות כלכליות-חברתיות נוספות מצוינות בהכרזה?

 • האם אפשר לתת לסעיפים השונים כותרות של זכויות שונות?

על ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם:

 • מה מציין התאריך?

 • אלו זכויות נוספות נכללות בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם?

 • האם הן שונות מהזכויות הכלכליות והחברתיות

האם לדעתכם ישנה "התנגשות" של הזכויות ה"אחרות" עם זכויות כלכליות וחברתיות? אם כן, הביאו דוגמאות ממקרים ואירועים מהיומיום, אם לא – נמקו.

bottom of page