top of page

2020

הזכות לחינוך

מערך שיעור בשיתוף עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך:

רקע למורה ומערכי פעילות

כרזה לכיתות ד'-ו'

כרזה לעל-יסודי

bottom of page