top of page

לדחות על הסף את הבקשה להדיח את ח"כ עופר כסיף

מליאת הכנסת
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

ב-10.1.2024 הוגשה ליו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, בקשה להפסקת כהונתו של ח"כ עופר כסיף, בטענה שהוא תומך במאבק מזויין נגד מדינת ישראל. הבקשה להדחה מתמקדת בחתימתו של כסיף על עצומה הפונה לבית הדין הבינלאומי בהאג, ועל פיה מעשיה של ישראל בעזה הם בניגוד לדין הבינלאומי, ואשר קוראת להתערבותו של בית הדין לשם "הפסקתה המידית של המלחמה". את הבקשה יזם ח"כ עודד פורר, והיא נחתמה על ידי למעלה מ-80 חברי כנסת..


ב-15.1.2024 פנינו ליועצת המשפטית לכנסת בבקשה שתנחה את ועדת הכנסת לדחות על הסף את הבקשה להדחתו של ח"כ כסיף, מבלי לדון בה. בפנייה טענה עו"ד הגר שחטר כי חתימתו של כסיף על העצומה אינה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, שכן העצומה אינה קוראת למאבק מזוין אלא קוראת לבית הדין הבינלאומי בהאג לפעול בכלים משפטיים להפסקת מה שחבר הכנסת רואה כהפרה של הדין הבינלאומי. תמיכה בהליכים המתנהלים במישור הבינלאומי נגד ישראל אינם מהווים תמיכה במאבק מזויין של אויבי ישראל נגדה. הצגת הדבר ככזה מטשטשת את הגבול בין אלימות לדיפלומטיה, ובין מאבק בדרכי שלום לבין מאבק מזויין.


בפנייה טענו כי פרשנות שלפיה התנגדות למדיניות הלחימה, או תמיכה בעצירה של פשעים שמדינה מבצעת בלחימה לעמדת חבר הכנסת, שקולה לתמיכה במאבק מזוין, היא פרשנות מרחיבה על סטרואידים, ולא פרשנות מצמצמת כנדרש מהפסיקה, ולמעשה – תוביל לכך שכל נבחר ציבור שיעלה טענות לפשעי מלחמה יהיה מנוע מלהתמודד לכנסת ויסתכן בהדחה. אין לקבל מצב כזה, שכן הביקורת הפרלמנטרית על פעולות הממשלה והצבא, לרבות העלאת טענות לביצוע פשעי מלחמה, היא חלק מרכזי, מהותי וחיוני מעבודתו של נבחר ציבור.


ביקשנו לדחות את הבקשה להדחה על הסף, שכן עצם קיומו של הליך ההדחה יגרום לפגיעה אנושה בחופש הביטוי הפוליטי, שהוא כלי העבודה המרכזי של הפרלמנטר, ויהווה שימוש לרעה בסמכות והתעמרות של הרוב במיעוט. גם אם הבקשה תדחה בסופו של הדיון, ואף אם הפסילה תיפסל על ידי בית המשפט, עצם נקיטתו של הליך ההדחה מייצרת אפקט מצנן כלפי כל מי שמחזיקים בעמדת מיעוט, מצרה את חופש הביטוי הפרלמנטרי, מעודדת צנזורה עצמית של ביטוי מותר ולגיטימי ומשתיקה את הקולות אשר אינם נופלים בקונצנזוס הפוליטי. בכך נפגעת גם זכותם של נבחרי הציבור וגם של הבוחרים.Comments


bottom of page