top of page

השעייתה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן מהוראה באוניברסיטה העברית

© Daniel Weishut | Dreamstime.com

ב-13.3.2024 פנינו לנשיא ולרקטור האוניברסיטה העברית בעקבות ההחלטה להשעות מהוראה את פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן, לאחר דברים קשים שאמרה בריאיון. בפנייה טענה עו"ד טל חסין כי דבריה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן, מקוממים ומכעיסים ככל שיהיו, חוסים תחת הזכות לחופש ביטוי ולחופש אקדמי, וכי השעייתה החפוזה סותרת את הוראות תקנון המשמעת של העובדים האקדמיים, אשר מתוות את הפרוצדורה החוקית להשעיית חבר סגל.


הזכרנו בפנייה כי חופש הביטוי מגן לא רק על עמדת קונצנזואליות, נוחות לשמיעה ומסברות את האוזן - אלה אינן זקוקות להגנה. חופש הביטוי חל בעיקר על דעות חריגות, מקוממות ומכעיסות, המושמעות על רקע מאורעות מסעירים. טענו כי האוניברסיטה רשאית להעביר את המסר כי דבריה של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן אינם על דעתה ואינם משקפים את עמדת העומדים בראשה, אולם שהאופן שבו הועבר המסר – הגינוי המוחלט של כלל עמדותיה, פתיחת הבמה להשתלחות בה, והשעייתה – מפרים את זכותה להליך הוגן וסותרים את הפרוצדורה החוקית לענישת חברי סגל, המעוגנת בתקנון המשמעת של העובדים האקדמיים.


עוד נכתב בפנייה כי "המסר שמעבירה השעייתה הפוליטית של פרופ' שלהוב-קיבורקיאן לסטודנטים ולמרצים כולם, ולאלה הפלסטינים בפרט, הוא נורא: 'חופש ביטוי בין כתלי המוסד? בוודאי, כל עוד אתם אוחזים בעמדות הנכונות'. מסר זה חותר תחת מהותו של כל מוסד אקדמי ראוי, הדוגל בפלורליזם ובחירות המחשבה."Comments


bottom of page