top of page

חקיקה ישירה של הכנסת ה-20 על הגדה המערבית


אילוסטרציה

מסמך זה של האגודה לזכויות האזרח דן ביוזמות החקיקה של הכנסת ה-20 הנוגעות לשטחים הכבושים, שמטרתן לקדם "סיפוח משפטי" של הגדה המערבית ולערער על הבסיס המשפטי של המשטר הצבאי שהחל ביוני 1967.

המתנגדים ליוזמות החקיקה מכנים את המהלך "סיפוח זוחל" או "סיפוח מואץ" של השטחים הכבושים, בעוד התומכים מכתירים אותו בתור "החלת ריבונות על שטחי ארץ ישראל". כינויים קליטים אלו אינם מדויקים נוכח המהות הסלקטיבית של התהליך: מי שמקדמים את החקיקה אינם מבקשים ריבונות וסיפוח שירחיבו רשמית את גבולות מדינת ישראל ויחילו את החוק הישראלי ברחבי הגדה המערבית, כפי שנעשה בירושלים המזרחית. אין בכוונתם להעניק למיליוני פלסטינים מעמד וזכות הצבעה כפי שמחייבת ריבונות, או להתחיל להעניק שירותי חינוך ורווחה שוויוניים ברחבי המדינה האחת שבין הירדן לים.

מקדמי המהלך מבקשים במקום זאת למסד משטר הפליה כפול של סיפוח וכיבוש – "סיבוש" – שבמסגרתו – מחד, חקיקה של הכנסת תרחיב התנחלויות ותחזק את הזיקה שלהן למדינת ישראל הריבונית, ומאידך, משטר הכיבוש הצבאי ימשיך לחול על האוכלוסייה הפלסטינית כאילו דבר לא השתנה. החוקים החדשים מתעלמים מהאיסורים הקבועים בדיני הכיבוש במטרה להרחיב את ההתנחלויות ולהבטיח זכויות לתושביהן, המצבעים לכנסת ומיוצגים בה; בה בעת הם שוללים שלילה גורפת של זכויות הפלסטינים, שאינם מצביעים לכנסת, ושעליהם ימשיך לחול כיבוש צבאי. יוזמי החקיקה אף קושרים כתרים של שוויון, דמוקרטיה וזכויות אדם כמטרת-העל של החקיקה שלהם – כל עוד ערכים אלה מתייחסים לישראלים בלבד.

הצעות החוק שנתאר להלן הן תופעה חדשה במסגרת תהליך שנשמשך כבר יובל שנים. הקמת ההתנחלויות לוותה מראשיתה בהפרה של המשפט הבינלאומי וביצירת שתי מערכות חוק נפרדות ומפלות למתנחלים ולפלסטינים. חלקה של הכנסת בתהליך זה היה בעבר שולי יחסית, וכעת הפך מרכזי יותר. מכיוון שהכנסת ניצבת בליבת המשטר הדמוקרטי בישראל, חשוב שניתן על כך את הדעת.

פרק א של מסמך זה מתאר את יוזמות החקיקה הנוגעות לגדה המערבית שקידמה הכנסת ה-20 מאז הושבעה במרץ 2015. פרק ב מנתח את הפגיעה של תהליכים אלה בעקרונות המשפט הבינלאומי העומד בבסיס דיני הכיבוש, אשר נועדו לספק הגנה לאוכלוסיה הנתונה תחת משטר צבאי זר. פרק ג מציע צעדים שיכולים לסייע להגנה על זכויות אדם במציאות שנוצרה בשטחים. הנספח יציג סקירה מתומצתת של התהליכים שהביאונו עד הלום, מאז הצווים הצבאיים הראשונים של יוני 1967 ועד דוח ועדת לוי שהונח על שולחן הממשלה הקודמת והעניק כסות חוקית להכשרת התנחלויות.

חקיקה ישירה של הכנסת ה-20 על הגדה המערבית: המהלכים לקידום סיפוח ולהחלשת דיני הכיבוש, אוקטובר 2018:

עברית:

אנגלית: המסמך המלא (pdf)


Bình luận


bottom of page