top of page

מידע על שירותים בתחום התעסוקה – גם בערבית!


אילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח פועלת זה שנים רבות מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, וגופים ציבוריים למען הנגשת כלל השירותים הציבוריים והממשלתיים לאזרחים הערבים, בשפה הערבית. למרות ההתקדמות המבורכת שחלה בשנים האחרונות בעניין זה, יש עדיין שירותים ממשלתיים בסיסיים וחיוניים שאינם מונגשים לאזרחי המדינה הערבים ואינם זמינים בערבית.

כך למשל, חלק מהמידע והשירותים באתר שירות התעסוקה ובלשכות התעסוקה קיים ונגיש בערבית, ובחלק מהלשכות עובדים פקידים ערבים, שהימצאותם חיונית לחלק לא מבוטל ממבקשי השירות הערבים. עם זאת, קיימים חוסרים: כל הטפסים באתר שירות התעסוקה ובלשכות, שהאזרחים נדרשים למלא לצורך קבלת שירותים בסיסיים כגון קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה, זמינים אך ורק בשפה העברית. כל הדיונים המתקיימים בעניינם של דורשי השירותים (כגון ישיבות של ועדות כושר עבודה או דיונים בעררים על החלטותיהן) בלשכות השונות, גם כאלה הממוקמות ביישובים ערביים, מתקיימים בעברית בלבד. בשל כך, גם הפרוטוקולים וההחלטות של הוועדות מתועדים בכתב בעברית בלבד.

עו"ד רגד ג'ראיסי מהאגודה פנתה למנכ"ל שירות התעסוקה בדרישה להנגיש את כל הטפסים והשירותים של שירות התעסוקה עבור האזרחים הערבים. היא הדגישה שהמצב הקיים מהווה אפליה על רקע לאום ופוגע בזכות היסוד לשוויון, וביכולתם של האזרחים הערבים לממש את זכויותיהם ולקבל את השירותים המגיעים להם.


Kommentarer


bottom of page