top of page

נוהלי המשטרה: המשטרה לא מפרסמת? אנחנו כן


אילוסטרציה - שוטר

אחת הבעיות העיקריות בתחום חופש המידע היא עבודתן של רשויות ממשלתיות על פי נהלים פנימיים, שיש להם השפעה על זכויותיהם של האזרחים, ושאינם מפורסמים לציבור חרף הוראה מפורשת של החוק. כך, בין היתר, מרביתם של נוהלי המשטרה אינם עומדים לעיון הציבור, ובכלל זה נהלים שעשויים לבסס הגנה של חשודים בפלילים. כך גם לגבי הנוהל בעניין שימוש ברכב ה"בואש".

בעקבות פעילות הסנגוריה הציבורית יחד עם היחידה הממשלתית לחופש המידע נחשפו כל נוהלי חטיבת החקירות של המשטרה שאינם חסויים, והם מתפרסמים באתר הסנגוריה. הנהלים עוסקים בין היתר בעריכת חיפוש, בעריכת מסדר זיהוי, בחקירת עיתונאים, אישי ציבורי בכירים ואנשי מח"ש, בחקירת אנשים עם מוגבלויות וביידוע חשוד בדבר זכויותיו טרם חקירה. עם זאת, כאמור, מרבית נוהלי המשטרה עדיין לא מפורסמים. כך למשל הנהלים של חטיבת התביעות וחטיבת המבצעים. לא ברור גם כמה נהלים של חטיבת החקירות נותרו חסויים.

להלן רשימת נהלים שהועברו לאגודה לזכויות האזרח בשנים האחרונות, בעקבות פניותינו. אנו מפרסמים כאן את הנהלים כשירות לציבור, אולם יש להדגיש שלגבי חלקם איננו יודעים אם הם מעודכנים או אפילו אם הם בתוקף. נמשיך ונפרסם כאן נהלים נוספים ככל שיגיעו לידינו, ואנו מזמינים פעילות, פעילים וארגונים להעביר לידינו כל נוהל נוסף שנמצא ברשותכם וטרם פורסם.

נושאים:

  • טיפול בהפרות סדר / הפגנות והפעלת אמצעים לפיזור הפגנות

  • ירושלים המזרחית

  • אחר

טיפול בהפרות סדר / הפגנות והפעלת אמצעים לפיזור הפגנות

הנוהל: הטיפול המשטרתי בהפרות סדר (מחליף את נוהל 90.221.012) מס' הנוהל: 90.221.111.001 תאריך פרסום: תאריך עדכון: 1.9.2014 תאריך תוקף: 1.9.2018 היחידה המפרסמת: מטא"ר / אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חירום

הנוהל: נוהל אב – הפעלת אמצעים לפיזור הפגנות מס' הנוהל: 90.221.111.003 תאריך עדכון: 1.1.2015 תאריך תוקף: 9.12.2015 היחידה המפרסמת: אגף המבצעים / חטיבת המבצעים / מחלקת חרום

הנוהל: נוהל מבצעי – הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי מס' הנוהל: 90.221.111.003 תאריך עדכון: 9.12.2014 תאריך תוקף: 9.12.2015 היחידה המפרסמת: אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חירום

הנוהל: הפעלת אמצעים להשלטת סדר ציבורי מס' הנוהל: 30.221.057 היחידה המפרסמת: אג"מ דרום

הנוהל: נוהל השימוש בכח ללא הכרח מס' הנוהל: 06.02.15

הנוהל: רישוי אספות ותהלוכות (נספח י"ט לנוהל "עקרונות הפעלת הסיור") מס' הנוהל: 02.220.001

תאריך אישור: יוני 2013

תאריך עדכון: יוני 2019 היחידה המפרסמת: אג"מ / מחלקת שיטור וסיור

הנוהל: הפעלת תכשיר פלפל מס' הנוהל: 02.220.200 תאריך תחולה: אוקטובר 2007 תאריך עדכון: 28.2.2010 היחידה המפרסמת: מחלקת סיור ושיטור – מדור סיור

הנוהל: הפעלת רובה ספוג 40 מ"מ תאריך פרסום: 1.1.2015 היחידה המפרסמת: אג"מ / מחלקת חירום

הנוהל: שימוש בכדור ספוג 40 מ"מ בהפס"ד מס' הנוהל: נספח לנוהל 90.221.057 תאריך פרסום: אפריל 2006 תאריך עדכון: אפריל 2006 היחידה המפרסמת: אג"מ/ מטה כוחות מיוחדים

הנוהל: נוהל הפעלת מש"ח טייזר לאחרונה פורסם הנוהל המעודכן באתר המשטרה מס' הנוהל: 90.221.103.003 תאריך עדכון: 1.11.2015 תאריך תוקף: 31.10.2017 היחידה המפרסמת: מטא"ר / אג"מ / מחלקת חירום הנוהל הישן, מעודכן לתאריך 6.10.2013

מס' הנוהל: 90.221.111.004 תאריך עדכון: 1.9.2014 תאריך תוקף: 1.9.2018 היחידה המפרסמת: מטא"ר / אג"מ חטיבת המבצעים / מחלקת חירום

הנוהל: הפעלה ושימוש בנוזל בואש מס' הנוהל: 90.221.111.008 תאריך עדכון: 1.5.2014

תאריך תוקף: 1.9.2018 היחידה המפרסמת: מטא"ר / אג"מ / חטיבת המבצעים / מחלקת חירום נספחים: א, ד, ג

ירושלים המזרחית

הנוהל: נוהל ליווי מד"א בשכונות הערביות ובמזרח ירושלים מס' הנוהל: 03.04.015 תאריך עדכון: 1.3.2012 היחידה המפרסמת: אג"מ / מבצעים מחוז ירושלים תגיות: ירושלים המזרחית, מד"א, ליווי אמבולנסים

הנוהל: הנחיית היחידה לאבטחת מתחמים במזרח ירושלים מס' הנוהל: 90.029.284 תאריך עדכון: 20.7.2009 היחידה המפרסמת: אג"מ / חטיבת אבטחה / מדור גופים ציבוריים תגיות: ירושלים המזרחית, אבטחת מתחמים, מאבטחים, מתנחלים

אחר

הנוהל: סיוע המשטרה בעיקול מטלטלין מס' הנוהל: 02.229.08 היחידה המפרסמת: מס"ר / הוצל"פ תגיות: הוצאה לפועל (הוצל"פ), עיקול

הנוהל: טיפול בתלונות נגד אנשי אבטחה בגופים ציבוריים מונחי משטרה מס' הנוהל: 03.300.053 תאריך תחולה: 28.3.07 תגיות: מאבטחים, חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים

הנוהל: נטילת אמצעי זיהוי למטרת זיהוי אדם ולשם הוכחת עבירה מס' הנוהל: 03.300.089 תאריך עדכון: 1.1.2014 היחידה המפרסמת: האגף לחקירות ולמודיעין / חטיבת החקירות תגיות: טביעות אצבעות, תצלום, דנ"א

הנוהל: הטיפול המשולב בתופעת השב"ח מס' הנוהל: 90.221.034 תאריך פרסום: 2.9.2007 היחידה המפרסמת: מטא"ר/אג"מ תגיות: שוהים בלתי חוקיים, פלסטינים, מהגרי עבודה

הנוהל: הוראות שימוש בכלי ירייה בגופים מאובטחים מס' הנוהל: 90.222.106 תאריך פרסום: מאי 1996 היחידה המפרסמת: אג"מ / מחלקת אבטחה תגיות: כלי ירייה, פתיחה באש, חברות אבטחה, מאבטחים, שומרים

הנוהל: קריטריונים להגבלת כניסתם של תושבי הרש"פ לתחומי מדינת ישראל על רקע מניעה פלילית תאריך פרסום: 5.1.2010 היחידה המפרסמת: האגף לחקירות ולמודיעין תגיות: כניסה לישראל, מניעה פלילית, פלסטינים

Comments


bottom of page