top of page

ניצחון לחופש הביטוי: פורום דו-קיום בנגב לא יפונה


המקלט של פורום דו קיום

בית המשפט העליון פסק היום (26.12.2018) כי על עיריית באר שבע להמשיך להקצות מקלט ציבורי עבור בית התרבות הערבי-יהודי שמפעיל פורום דו-קיום בנגב, "המולתקא", בבאר שבע. "עקרון הפלורליזם מחייב את העירייה להקצות מבני ציבור למגוון של עמותות, גם כאלו שפועלן אינו עולה בקנה אחד עם הקונצנזוס והאווירה הציבורית" אמר השופט מני מזוז במהלך הדיון.

לפני שנה הוציאה עיריית באר שבע צו פינוי לעמותה "פורום דו קיום בנגב לשיווין אזרחי", שפועלת במקלט השייך לעירייה, לאחר שלטענת העירייה העמותה קיימה פעילות שאינה תואמת את חוזה ההקצאה עליו היא חתומה. בין האירועים שהעירייה הלינה עליהם היו דיון בנושא סרבנות מצפון, אירוע על הנכבה וסדנה לצילום הפגנות.

האגודה לזכויות האזרח עתרה בשם הפורום לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, אך זה קיבל את עמדת העירייה. לכן הפורום ערער לעליון, באמצעות עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. בערעור נטען כי לאחר שהקצתה את המבנה לעמותה, העירייה לא יכולה להתערב בתכנים שלה או לבטל את החוזה על סמך פרשנותה לגבי מהי פעילות למען דו קיום. עו"ד יקיר טען עוד כי הנושאים המורכבים בחברה הם המהות של קידום חברה משותפת, וכל עוד הם לא נגועים בגזענות והסתה אין מקומה של העירייה להתערב בהם.

העירייה טענה מנגד כי נעשה מאמץ להגיע להסכמה עם הארגון, לפיה הפורום יחדול מלקיים אירועים "מעוררי מחלוקת", אך ההידברות לא צלחה. מנגד, העמותה טענה כי לא נעשתה הידברות אמיתית וכי הטענות כלפי העמותה הגיעו רק לאחר שהופעל קמפיין ציבורי מצד גורמי ימין בעיר באר שבע, שלחצו על ראש העיר לפנות את העמותה מהמקלט.

במהלך הדיון הציעו השופטים לעירייה לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה פעילות פוליטית אסורה במבני ציבור היא פעילות מפלגתית בלבד. העירייה סירבה לקבל את העקרונות הללו וטענה שהמשמעות היא שהפורום ימשיך בפעילותו כמקודם, ולכך העירייה מתנגדת. לאחר שהעירייה סירבה לביטול פסק הדין במחוזי בהסכמה, קבעו השופטים כי הוא יבוטל והעמותה תוכל להמשיך לפעול מהמקלט.

עו"ד דן יקיר: "שופטי העליון הבהירו היום שאסור לעירייה לדרוש שעמותות שפועלות במבנים בבעלותה לא יוכלו לקיים דיונים ציבוריים על סוגיות שנויות במחלוקת. בתקופה שבה חופש הביטוי נתון למתקפה בלתי פוסקת מצד פוליטיקאים, זהו מסר חשוב שראוי שישמע וייקלט".

עע"מ 5042/18

bottom of page