top of page

עשינו, עשינו, עשינו: קצת על השנה שלנו


גרסת טקסט מתחת לתמונה

הישגי האגודה לזכויות האזרח 2018

גלגל הצלה: בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדתנו, וקבע שלביטוח לאומי אסור לשלול קצבת הבטחת הכנסה מאדם בגלל שהוא מקבל סיוע כספי מקרובי משפחה או מעמותות כדי להתקיים.

להזדקן בכבוד: בעקבות קמפיין שלנו עם ארגונים עמיתים תוקן חוק הסיעוד ואושרה תכנית הסיעוד הלאומית. בבסיס התוכנית העלאת שעות הסיעוד בקהילה ושיפור השירותים, ביטול חובת ההשתתפות של ילדי הזקן במימון האשפוז הסיעודי, וטיפולי שיניים לזקנים.

צועדים בגאווה: בעקבות עתירה שהגשנו יחד עם בני נוער ועם אגודת הלהט ב" ה, תאפשר מצעד הגאווה בכפר סבא.

שוויון בדיור: בעקבות עתירה שהגשנו, רשות מקרקעי ישראל הטילה קנס על חברת בנייה שהפלתה לקוח ערבי; בעקבות תביעה שהגשנו, פוצו זוג ערבים שהופלו על ידי חברת בנייה.

דיני נפשות: בעקבות עתירתנו פרסם משרד הרווחה נוהל חדש והרבה יותר מאוזן לגבי פעילות ועדות ההחלטה במשרד הרווחה, הדנות בהשמה חוץ ביתית של קטינים בסיכון. הנוהל משפר מאוד את ההליך הלקוי שעליו התרענו.

גיור בצבא: בעקבות עתירתנו, צה"ל הונחה להפסיק לחייב חיילים שאינם מוכרים כיהודים על פי ההלכה להשתתף בכנסי הכנה והסברה לגיור - פרקטיקה שהייתה משפילה, פוגענית וחודרת לפרטיות.

ניצחון לחופש הביטוי: בעקבות ערעור שהגשנו קבע בית המשפט העליון שעירייה אינה יכולה לאסור על עמותות שפועלות במבנים שבבעלותה לקיים דיונים ציבוריים על סוגיות שנויות במחלוקת.

ערבית בבגרות: בעקבות פנייתנו, משרד החינוך תרגם לערבית את שאלון בחינת הבגרות בתקשוב.

הטובות למדעים: תוכנית מצוינות במדעים בכפר סבא יועדה לבנים בלבד. בעקבות הפנייה שלנו ושל ארגונים נוספים, הודיעה העירייה שתפתח את התוכנית בפני נערות.

האגודה באקדמיה: העברנו קורס אקדמי בתחום חינוך נגד גזענות באוניברסיטת חיפה. בשנת הלימודים הקרובה קורס דומה יועבר גם באוניברסיטת תל אביב.

שירותי רווחה לנפגעי נפש: בעקבות פעילותנו, יחד עם ארגונים נוספים, בוטל נוהל שלא אפשר לנפגעי נפש לקבל שירותים בלשכות הרווחה.

הדואר בא: בעקבות עתירתנו הוגשה תוכנית של משרד התקשורת לפעול תוך שנה וחצי להמשך פתיחת סניפי דואר ומרכזי חלוקה בירושלים המזרחית.

Photos: Dreamstime.com, Viculia | Dreamstime.com, Boris Vaisbord | Dreamstime.com, Rostislav Glinsky | Dreamstime.com, Verbaska | Dreamstime.com

Comments


bottom of page