top of page

ימונו נציגים ערבים לוועדת השמות הממשלתית


אילוסטרציה
© Engin Korkmaz | Dreamstime.com

ועדת השמות הממשלתית היא ועדה ציבורית שתפקידה לקבוע את שמותיהם של יישובים, אתרים היסטוריים ונקודות שונות במפת ישראל. בוועדה 26 חברות וחברים – נציגי ציבור, נציגי ממשלה, נציג/ת הקרן הקיימת לישראל ונציג/ת רשות הטבע והגנים – ורק אחד מהם הוא ערבי. ברוב שנות פעילותה של הוועדה לא כיהן בה בכלל נציג ערבי.


ב- 7.1.2019 פנינו ליו"ר הוועדה בבקשה שיפעל להבטחת הייצוג ההולם לחברה הערבית בהרכב הוועדה. עו"ד סנא אבן ברי ציינה שתת הייצוג של ערבים בהרכב הוועדה אינו פורמלי בלבד; יש לו השלכות מרחיקות לכת על תפקידה של הוועדה בבחירת השמות של כל היישובים, התשתיות והאתרים הלאומיים ובעיצוב המרחב הציבורי במדינה; על הבטחת הזכויות של המיעוט הערבי לשפה ולתרבות; ועל הנכחת השפה הערבית במרחב הציבורי.


ב-20.1.2022 פנינו שוב בנושא ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה. עו"ד עביר ג'ובראן דכוור הדגישה כי היעדר ייצוג הולם לאזרחים הערבים בקרב חברי ועדת השמות הוא מצב פסול ולא חוקי, העומד בסתירה לחובת הייצוג ההולם של האזרחים הערבים בגופים ציבוריים וממשלתיים, שהיא חלק בלתי נפרד מהזכות לשוויון. עוד נכתב בפנייה:


"היעדר ייצוג הולם לערבים בהרכב ועדת השמות אינו פוגע רק בזכותה של החברה הערבית לשוויון ולייצוג הולם, אלא גם פוגע בזכותה ללשון ולזהות במרחב הציבורי. הוא פוגע ביכולתה להיות נוכחת במרחב הציבורי, להשפיע על עיצובו ולהרגיש שייכות אליו וחלק ממנו. היעדר ייצוג הולם מביא הלכה למעשה להתעלמות מההיסטוריה ומהתרבות של החברה הערבית והקשר ההדוק שלה למרחב הציבורי בהליך בחירת השמות לאתרים ההיסטוריים, לשמורות הטבע, לעצמים גיאוגרפיים וליישובים השונים. הוא מבליט את תחושת הניכור והזרות בקרב הערבים, ובכך פוגע בכבודם כבני אדם וכקבוצת מיעוט בישראל".


ב-23.1.2022 קיבלנו את תשובתה של היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, ממנה עולה שהממשלה מתכוונת להגדיל את מספר חברי הוועדה יגדל מ-24 ל-30, וצפויים לכהן בה שלושה נציגים ערבים. החלטה כזו אכן התקבלה בישיבת הממשלה שנערכה באותו יום.


קישורים:
bottom of page