top of page

הסמכת שב"כ למאבק בפשיעה בחברה הערבית - לא דמוקרטי


אילוסטרציה
© Rndmst Dreamstime.com

פעילות האגודה לזכויות האזרח

עו"ד: גיל גן-מור


ב-4.3.2024 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות מכתבו של ראש המטה למלחמה בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, רואי כחלון, מיום 18.2.2024. במכתב זה ביקש כחלון לראות בקיומם של כלי נשק לפגיעה המונית כאיום ביטחוני, ולערב את השב"כ באכיפת החוק נגד עבריינים המחזיקים בנשק כזה. התנגדנו נחרצות לבקשה זו, וביקשנו לדחותה.


בפנייה טענו כי השב"כ אינו מוסמך לעסוק בפשיעה, והוא ארגון מסכל שפועל בצורה שונה מהמשטרה. הסמכויות מרחיקות הלכת שניתנו לשב"כ לצורך משימותיו הביטחוניות, לרבות סמכות לעשות שימוש בכלי ריגול, מעקב ואיסוף, שפגיעתם בפרטיות ובחירות היא קיצונית, וכן סמכויות חקירה שונות, מחייבות לשמור על גבול ברור וחד בין פעילות השב"כ לפעילות המשטרה, ולהפסיק את התהליך המזדחל של הרחבת סמכויות השב"כ לכיוון התחום הפלילי באמצעות פרשנות מרחיבה של סמכויותיו הביטחוניות. 

ב-4.5.2023 פנינו לחברי ועדת השרים לענייני חקיקה, וביקשנו שלא יאשרו הצעת חוק המבקשת להסמיך את השב"כ לסייע למשטרה במאבק בפשיעה. טענו כי מדובר בהצעת חוק אנטי דמוקרטית שרומסת עקרונות יסוד של ההליך הפלילי, ושהיא גזענית ומפלה, מכיוון שהיא מתייגת את האזרחים הערבים כאיום.


בפנייה ציינו כי אין ספק שהפשיעה הגואה בחברה הערבית מחייבת פעולה תקיפה מצד רשויות האכיפה, אולם שתכלית חשובה זו לא יכולה להצדיק פגיעה קשה כל כך בזכויות אדם ויצירה של שתי מערכות אכיפה – משטרה ליהודים ושב"כ לערבים.


עוד עמדנו על חשיבות ההבחנה הברורה בין פעילות השב"כ – גוף חשאי שתפקידו לסכל איומים חמורים על ביטחון המדינה או יסודות המשטר הדמוקרטי – לבין פעילות המשטרה. לצורך מילוי תפקידיו ניתנו לשב"כ כלים עוצמתיים של מעקב ופיקוח מתמיד, וכן אמצעי חקירה שונים. זליגה של כלים אלו והשימוש בהם כלפי אזרחים במסגרת מאבק בפשיעה – חמורה ככל שתהיה – מייצרת פגיעה בלתי מידתית בחירויות האזרחים, בזכות להליך הוגן, בזכות לפרטיות ובאפשרות לנהל חברה חופשית ממעקב, ואף חיים דמוקרטיים תקינים. 

ב-30.1.2023 פנינו בנושא ליועצת המשפטית לממשלה, בעקבות סעיפים בהסכמים הקואליציוניים בין מפלגת הליכוד לבין מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית פנייתנו התמקדה בכוונה להסמיך את השב"כ לסייע למשטרה במאבק בפשיעה באמצעות שימוש בסעיף 7(ב)(6) לחוק השב"כ. טענו כי יש מניעה משפטית להשתמש בסעיף לצורך זה, וכי אין לערב את השב"כ במאבק בפשיעה בכל דרך אחרת. 

בעבר כבר היו קריאות במערכת הפוליטית להסמכת השב"כ למאבק בפשיעה, ובאוגוסט 2021 שלחנו פנייה דומה ליועץ המשפטי דאז. מתשובת משרד המשפטים מ-4.10.2021 עלה כי היועץ המשפטי לממשלה הסכים עם עמדתנו שאין לשב"כ סמכות לפעול מול פשיעה, גם אם היא חמורה, וכי לא היתה באותה עת כוונה להרחיב את סמכויותיו, בניגוד לאמירות שיצאו מלשכת ראש הממשלה. בתשובה מאוקטובר 2021 נמסר כי השב"כ ימשיך לפעול רק בתחומים שבהם הוא מוסמך ושבהם הוא פועל בשגרה. 


קישורים:Comments


bottom of page