top of page

הפרדה מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה

האגודה לזכויות האזרח, המרכז הרפורמי לדת ומדינה ושדולת הנשים בישראל הגישו בקשה לבג"ץ להצטרף לעתירות בעניין הפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. מדובר בשתי עתירות – האחת של ד"ר יופי תירוש ומרצים נוספים, שמתנגדים להפרדה, והשנייה של פורום קהלת, שמבקש לאפשר לימודים נפרדים לא רק לחרדים אלא לכל מי שדורש. בקשת הארגונים תומכת בעתירה הראשונה.

לעמדת הארגונים, שילוב החרדים בחברה הוא יעד ראוי, אולם לא ניתן להשיג יעד זה באמצעות הפרדה מגדרית והדרת נשים מהמרחב הציבורי. בחברה דמוקרטית, המכבדת באופן שווה את זכויות היסוד של כלל חבריה, לא ניתן לקבל טענה שחופש הדת של גברים חרדים מחייב שינוי המרחב הציבורי על מנת שייווצר למענם מרחב ציבורי סטרילי מנשים.

הארגונים ציינו כי הפרדה מגדרית מטעמי דת מפרה את זכות היסוד של נשים לשוויון במרחב הציבורי בישראל, ומנוגדת להנחות יסוד של המשטר הדמוקרטי. הפרדה זו גם מנוגדת לפסיקת בג"ץ, שקבע לא אחת שהדרת נשים מטעמי דת מהמרחב הציבורי היא הפליה אסורה. כמו כן היא עומדת בניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק שיווי זכויות האשה, חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה וחוק יסוד: חופש העיסוק.

ב-15.1.2018 נתן בג"ץ צו על תנאי, והורה למועצה להשכלה גבוהה ולמשיבים נוספים להשיב לעתירות תוך 60 יום.

ב-15.1.2019 התקיים הדיון השני בעתירות. ב-20.1.2019 החליט בג"ץ להעביר את העתירות לדיון בפני הרכב מורחב וצירף את הארגונים (וכן אחרים שביקשו להצטרף) כידידי בית המשפט.


ב-12.7.2021 ניתן פסק הדין. ברוב של שלושה מול שניים נקבע, כי המועצה להשכלה גבוהה היתה רשאית לאשר מסלולי לימודים נפרדים. שופטי המיעוט סברו שיש לאסור על ההפרדה. פה אחד נקבע, כי מניעה של מרצות מללמד סטודנטים היא אפליה פסולה. עוד נקבע בדעת הרוב, שההפרדה מותרת אך ורק בכיתות הלימוד ולא בשטחים הציבוריים, ונאסר להרחיבה ללימודי תואר שני.


תגובת האגודה לפסק הדין


בג"ץ 6500/17 ד"ר יופי תירוש נ' המועצה להשכלה גבוהה; בג"ץ 8683/17 פורום קהלת נ' המועצה להשכלה גבוהה

עו"ד: פרופ' גילה שטופלר, דן יקיר

בקשה להצטרף לדיון במעמד "ידידות בית המשפט", דצמבר 2017

החלטה, 15.1.2018

החלטה, 20.1.2019


פסק הדין, 12.7.2021

פוסטים קשורים:

האגודה: ההפרדה המגדרית במוסדות להשכלה גבוהה – הפליה אסורה, דצמבר 2017

קישורים נוספים:


שירה קדרי-עובדיה, מרצה מהאוניברסיטה הפתוחה פרסם מודעת דרושים המיועדת רק למרצים גברים, הארץ, 19.6.2022


אור קשתי, הפרדה מגדרית היא לא זכות טבעית, אלא אפליה של נשים, הארץ, 13.7.2021


מתן וסרמן, בג"ץ: המל"ג רשאית לקיים מסלולי לימוד בהפרדה מגדרית לציבור החרדי, מעריב, 12.7.2021

ענת יורובסקי, גבולות ההפרדה, דבר ראשון, 15.1.2019

bottom of page