top of page

הקמת מכרה בשדה בריר מסכנת את תושבי הסביבה

תושבי הכפר אלפורעה, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, עדאלה, האגודה לזכויות האזרח, במקום - מתכננים למען זכויות תכנון ורופאים לזכויות אדם עתרו ביום 21.1.2019 נגד תוכנית המאפשרת כריית פוספטים בשדה בריר ובזוהר דרום.

במסגרת התוכנית, שאישרה הממשלה במרץ 2018, מתוכנן לקום מכרה שישתרע על למעלה מ-26 אלף דונם. בטווח הסיכון שסביבו קיימים ארבעה כפרים בדווים: אלפורעה (יישוב מוכר) אלזערורה, עזה וקטאמת. בשטח המכרה של שדה בריר קיימים למעלה מ-550 מבנים, 870 מבנים קיימים בשטח זוהר דרום וכ-570 מבנים נוספים נמצאים בתחום המגבלות, וצפויים להיות מפונים.

בעתירה מפורטות ההשלכות התכנוניות של הקמת המכרה, שיש בהן כדי להביא להריסת הבתים ולעקירה של התושבים מכפריהם. עוד נטען כי כריית הפוספטים בשדה בריר תחשוף את תושבי האזור לסיכונים בריאותיים משמעותיים שאינם עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים, וזאת כפי שקבע משרד הבריאות בהתבסס על חוות דעת של מומחים בעלי שם בינלאומי. כמו כן, התוכנית פוגעת בצורה לא מידתית בזכויות החוקתיות של תושבי אלפורעה לחיים, לבריאות, לכבוד האדם ולקניין.

בעתירה נטען גם כי ההחלטה לאשר את הכרייה בשדה בריר נגועה בפגמים מנהליים רבים היורדים לשורשו של הליך. זאת מכיוון שההחלטה לא התבססה על תשתית עובדתית ראויה, לא התייחסה לכל השיקולים הרלוונטיים ולא איזנה ביניהם כראוי.


העתירה נדחתה. בעקבות הדיון בעתירה נקבעו הוראות בנושאי בריאות.

בג"ץ 512/19 דהאבשה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

עו"ד: מאיסאנה מוראני (עדאלה)

העתירה, 21.1.2019


פסק הדין, 11.10.2021

קישורים:

Comments


bottom of page