top of page

להציל את מערכת הבריאות הציבורית


אילוסטרציה

את העובדה שמערכת הבריאות בישראל על סף קריסה כולם יודעים. בחודשים האחרונים נשמעת ביתר שאת זעקתם של אנשי מערכת הבריאות – במחלקות הפנימיות, במיונים, ואף במשרד הבריאות. אז איך אפשר להציל את מערכת הבריאות, לפני שיהיה מאוחר מדי?

לקראת הבחירות הקרובות גיבשנו יחד עם ארגוני חברה אזרחית נוספים שורה של צעדים הנדרשים לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית ולקידום צדק ושוויון במערכת הבריאות בישראל. שלחנו את המסמך לראשי המפלגות השונות, בקריאה שישימו את הנושא על סדר היום לקראת הבחירות.

עיקרי ההמלצות:

הגדלת תקציב הבריאות: יש צורך בהגדלה מסיבית של תקציב הבריאות, על ידי הגדלת ההוצאה הציבורית על בריאות. תוספת זו חיונית כדי להוסיף מיטות אשפוז וכוח אדם רפואי; להרחיב את שעות הפעילות של חדרי הניתוח; לחזק את רפואת הקהילה ולבנות מודל של אשפוז בקהילה; להגדיל את תקציב סל תרופות; ולהתמודד עם הזדקנות האוכלוסייה.

בלימת התחזקותה של הרפואה הפרטית בתוך המערכת הציבורית: בין היתר, יש להטמיע את הביטוחים המשלימים בסל הבריאות הציבורי; לבטל את תיירות המרפא; לאסור על קופות החולים ובתי החולים להחזיק במיזמים פרטיים-מסחריים שנועדו לטיפול רפואי; ולשלב את מודל ה"פול טיימר" במערכת הבריאות הציבורית.

איחוי רשת הביטחון הסוציאלי: יש לקדם ביטוח סיעודי ציבורי; לבטל באופן הדרגתי את תשלומי ההשתתפות העצמית על השירותים הניתנים במסגרת הסל הציבורי; לפעול למתן שירותי רפואת שיניים ציבוריים לכל הגילים (כיום הם ניתנים רק עד גיל 18 ומגיל 75); לחזק את מערכת קידום הבריאות והרפואה המונעת; ולשפר את ההנגשה השפתית עבור אוכלוסיות ששפת האם שלהן אינה עברית.

צמצום פערים בבריאות בין פריפריה למרכז: יש לתעדף את הפריפריה בחלוקת מיטות אשפוז ותקני כוח אדם רפואי; לקבוע מבחני ביצוע לכספים הניתנים במסגרת הקפיטציה ולשנות את הנוסחה הנוכחית לחיזוק המשתנה החברתי-כלכלי; לקבוע סטנדרטים לאספקת שירותי בריאות שוויוניים ברחבי הארץ; לקדם מודל של שיתוף פעולה בין קופות החולים ומוסדות בריאות; לתקצב ולקבוע לוחות זמנים להחלטות שהתקבלו ולא בוצעו, ובכלל זה הקמת בית חולים נוסף בנגב; להשלים את התוכנית הלאומית לבריאות בחברה הערבית; ועוד.

המסמך מתפרסם בשם הארגונים: רופאים לזכויות אדם | אגודת הגליל | מרכז אדוה | מועצת הנגב | מז"ח | טנא בריאות | האגודה לזכויות האזרח | שתי"ל | פורום בריאות דרום | קואליציית ארגוני הבריאות בנגב | הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל

קישורים:

ספי קרופסקי, כיצד להבריא את המערכת, דבר ראשון, 7.2.2019

bottom of page