top of page

מקרקעין בשטחים הכבושים - המאחז מצפה כרמים

האגודה לזכויות האזרח ויש דין הגישו בקשה להצטרף כידידי בית המשפט בערעור על פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים בעניין המאחז מצפה כרמים. בית המשפט המחוזי קבע כי ניתן ליישם את הוראות סעיף 5 לצו בדבר רכוש ממשלתי ונטוש (תקנת השוק) על המאחז מצפה כרמים, שנבנה על אדמות פלסטיניות פרטיות, וכך להכשירו.

בבקשת ההצטרפות ביקשנו להאיר את הבעיה הגדולה ביותר בפסק הדין: פסק הדין, שעוסק במעמד של מקרקעין בשטחים הכבושים, אינו מקדיש ולו מילה אחת(!) להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי שחלות בשטח. לא לאמנת אמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 1907, לא לאמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת סכסוך מזויין משנת 1949, לא להוראות המשפט הבינלאומי המינהגי, ואפילו לא לפסיקה של בג"ץ בעניין אדמות פרטיות. בית המשפט התייחס לדיון כדיון בדיני חוזים. הוא התעלם כליל מן הדין החל על המקרקעין, אשר מרכיב את מערך הזכויות וההגנות להן זכאים המערערים ושאר בעלי האדמות. זהו גם הדין אשר משרטט את גבולות האסור והמותר של המפקד הצבאי ושל שאר הרשויות הישראליות בשטח הכבוש.

טענו כי פסק הדין ועמדת המשיבים בערעור מבקשים לקבוע חריג שאינו קיים לפגיעה בקניין הפרטי של אוכלוסיה מוגנת. הפגיעה אינה לצורך ביטחוני הכרחי ומובהק, ואינה עומדת בתנאי הדין המקומי שקדם לכניסת כוחות צה"ל לאזור והפיכת המפקד הצבאי לחליף הריבון. לעמדתנו, פסק הדין סותר הלכות מושרשות של בית המשפט העליון, תוך קבלת פרשנות בעייתית שאינה הולמת ואינה תואמת להוראות המשפט הבינלאומי, ואף מתעלמת במופגן מתחולתו. בית המשפט מתעלם כליל גם מחזקת ההתאמה הפרשנית, שמורה לפרש את הוראות הדין באופן שעולה בקנה אחד עם המחוייבויות של ישראל לפי הדין הבינלאומי.

עוד טענו כי פסק הדין מהווה "אבן בוחן" ליישום עקרון "תקנת השוק" באופן יזום ואקטיבי ביחס לאלפי מקרים אחרים, הוא מבקש לקבע מציאות בלתי חוקית שנוצרה, והכל תוך התעלמות מהמשפט הבינלאומי ועקרונותיו, ככל שאלה מבקשים להגן על האוכלוסיה המוגנת בשטח הכבוש.


ב-27.8.2020 קיבל בית המשפט העליון הן את העתירה לבג"ץ והן את הערעור של בעלי קרקעות פלסטינים מהגדה, והורה לפנות את המאחז מצפה כרמים שהוקם על אדמותיהם. בצעד יוצא דופן קבעו שופטי הרוב כי הפינוי יותנה בכך שרשויות המדינה יקימו התנחלות חלופית לתושבי מצפה כרמים בתוך שלוש שנים.


המדינה הגישה בקשה לדיון נוסף בפסק הדין. ב-22.6.2021 הגישו האגודה לזכויות האזרח וארגון יש דין בקשה להצטרף לדיון כ"ידיד בית המשפט".

ע"א 7668/18 סאלחה נ' אנג'ל; דנ"א 6364/20 שר הביטחון נ' סאלחה 

עו"ד: רוני פליקישורים:


bottom of page