top of page

שירותי רשות האוכלוסין וההגירה בירושלים המזרחית

ב-22.4.2018 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ נגד רשות האוכלוסין וההגירה, בדרישה לאפשר לתושבי ירושלים המזרחית לקבל שירותי מרשם בכל לשכה של הרשות ברחבי הארץ, כפי שמתאפשר לכל תושב אחר, ולא רק בלשכה אחת ויחידה – זו הנמצאת בוואדי אלג'וז שבמזרח העיר.

בעתירה תואר המצב הקשה השורר בלשכה בוואדי אלג'וז: אין אפשרות מעשית לקבוע תור לקבלת שירות בלשכה, ואנשים נאלצים להמתין בחוץ במשך שעות ללא הצללה, מקומות ישיבה או מתקני מים. העומס הרב מונע מתושבי מזרח העיר לקבל שירותים חיוניים: להצטייד בתוך זמן סביר בתעודות זהות בהגיעם לגיל 16, לקבל תעודה חדשה במקומה של תעודה בלויה או תעודה שאבדה, לקבל מסמך נסיעה לשם יציאה לחו"ל ולקבל שירותי מרשם אחרים.

בעתירה נטען כי התנהלותה של רשות האוכלוסין וההגירה פוגעת בזכויותיהם של תושבי ירושלים המזרחית לשוויון ולכבוד. עוד נאמר בעתירה כי התנהלות זו מנוגדת לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות ציבוריים, התשס"א-2000, האוסר על אפליה בשל מקום מגורים.


הדיונים בעתירה נמשכו כארבע שנים, ובמהלכן חלו שינויים משמעותיים. בסופו של דבר הסכימה רשות האוכלוסין לספק לתושבים הערבים של ירושלים המזרחית את מרבית שירותי המרשם (החלפת תעודות זהות, קבלה וחידוש של תעודות מעבר ועוד) בכל הלשכות בירושלים וברחבי הארץ, במספר סייגים: השירות ניתן רק לתושבים שהונפקה להם תעודת זהות (או, במקרים מסוימים, תעודת מעבר) בשבע השנים שלפני בקשת השירות, והוא אינו כולל הנפקת תעודת זהות ראשונה או שינוי מצב אישי בעקבות נישואין לתושב השטחים. בנוסף, בעקבות הגשת העתירה נפתחו עוד שתי לשכות בעיר המזרחית, ושופרו השירותים בלשכה בוואדי אלג'וז.


ב-9.6.2022 מחק בג"ץ את העתירה בהסכמת הצדדים. אף שמדובר בשינוי משמעותי מאד מבחינת זמינות השירותים לתושבי ירושלים המזרחית, האגודה ממשיכה לטעון כי החוק מחייב מתן שירות שוויוני לכולם. אך כיוון שהמצב העובדתי השתנה לחלוטין מאז הגשת העתירה, הסכמנו למחיקת העתירה תוך שמירה טענותינו העקרוניות.

בג"ץ 3163/18 סלמאן נ' רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: יהושע שופמן

העתירה, אפריל 2018

פסק הדין, 9.6.2022

הודעות לעיתונות:

קישורים:

פניית האגודה לזכויות האזרח לאחר מתן פסק הדין, במקרה של סירוב לתת שירותי מרשם ודרכונים לתושב ירושלים המזרחית בלשכה במבשרת ציון, 9.1.2024

Comments


bottom of page