top of page

שלילת אזרחות ממי שהורשע במעשה טרור

בחודש מאי 2016 הגיש שר הפנים, אריה דרעי, לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה בקשה לבטל את אזרחותו של עלאא זיוד, אזרח ישראלי תושב אום אל-פחם, שהורשע בביצוע פיגוע דריסה ודקירה בצומת גן שמואל בחודש אוקטובר 2015.

האגודה ועדאלה ייצגו את זיוד בהליך. בתשובתם לבקשה ביקשו מבית המשפט לקבוע כי התיקון לחוק האזרחות משנת 2008, שמאפשר את ביטול האזרחות על ידי בית המשפט, אינו חוקתי. לטענת הארגונים החוק מעניק סמכות קיצונית ועמומה שמאפשרת להותיר אדם ללא כל אזרחות. ההיסטוריה החקיקתית מלמדת שהוא יועד לפגוע באזרחים ערבים. תכליתו – להעניש ולהרתיע – אינה ראויה, משום שהדין הפלילי הוא שנועד לעשות זאת. הארגונים ציינו כי בשנת 1996 נדחתה עתירה שדרשה להורות על ביטול אזרחותו של יגאל עמיר, ובג"ץ פסק שהדין הפלילי הוא הדרך להוקיע עבירות חמורות.

לחלופין טענו הארגונים, כי הבקשה פסולה לגופה, שכן היא מהווה אכיפה בררנית: אף שגם אזרחים יהודים היו מעורבים בעבירות ביטחוניות חמורות מעולם לא נשקלה האפשרות לשלול את האזרחות של מי מהם. עוד נטען, שהפגיעה בזכויות אדם אינה מידתית, שכן זיוד נענש בחומרה, ורק החל לרצות את עונשו.


בעוד ההליך מתנהל הודיע שר הפנים לבית המשפט, שהחליט להעניק לזיוד תושבות ארעית בישראל אם אזרחותו תבוטל, ובכך, לטעמו, הפגיעה בו תהיה חמורה פחות. עוד הציג שר הפנים חוות דעת של השב"כ מחודש ינואר 2017, שלא עמדה בפני שר הפנים בשעה שביקש לבטל את האזרחות, ולפיה זיוד משתייך לקבוצה של אזרחים ערבים, שאחד מהוריהם במקורו מן הגדה המערבית. על פי הנטען, הזדהותם הלאומית של בני אותה קבוצה – "בני דור ב'", כפי שכונו על ידי השב"כ – חצויה, ויש הצדקה לנקיטת צעדים מרתיעים נגדם.

ביום 6.8.2017 קיבל בית המשפט את בקשת שר הפנים והורה על ביטול אזרחותו של זיוד. זוהי הפעם הראשונה שבה בית המשפט מורה על ביטול אזרחות בשל הפרת אמונים.

באוקטובר 2017 הגישו האגודה ועדאלה ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. ב-21.7.2022 קיבל בית המשפט העליון את הערעור, וקבע כי בהליך שלילת האזרחות של זיוד נפלו פגמים מהותיים, ועל כן יש לבטל את ההחלטה לשלול את אזרחותו. לעניין העקרוני קבע בית המשפט כי ההסדר המאפשר לשלול את אזרחותו של מי שביצע מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל הוא חוקתי. עם זאת, בית המשפט קבע שאם כתוצאה משלילת האזרחות נותר האדם חסר אזרחות כלשהי, חובה על המדינה להעניק לו מעמד של תושבות קבע.

עת"ם (חיפה) 57857-05-16 שר הפנים נ' עלאא זיוד; עע"מ 8277/17 עלאא זיוד נ' שר הפנים

עו"ד: סאוסן זהר (עדאלה), עודד פלר (האגודה לזכויות האזרח)

בקשה לביטול אזרחות, מאי 2016

דרישה לפרטים נוספים, יוני 2016

תשובה לדרישה לפרטים נוספים, אוקטובר 2016

כתב תשובה מטעם המשיב, דצמבר 2016

עיקרי טיעון מטעם שר הפנים, אפריל 2017

עיקרי טיעון מטעם המשיב, מאי 2017

הודעה מטעם שר הפנים, יולי 2017

תגובה מטעם המשיב, יולי 2017

פסק הדין, 6.8.2017

ערעור, אוקטובר 2019

החלטה, 26.10.2017


הודעה משלימה מטעם שר הפנים, ספטמבר 2020


תגובה משלימה מטעם הכנסת, נובמבר 2020


הודעה משלימה מטעם שר הפנים, נובמבר 2020


פסק הדין, 21.7.2022 | תקציר פסק הדין

הודעות לעיתונות:


תגובת האגודה לפסק הדין, 21.7.2022

בית המשפט העליון הורה לעכב את שלילת אזרחותו של עלאא זיוד, אוקטובר 2017

פסק הדין המאשר שלילת אזרחות – תקדים מסוכן ביותר, אוגוסט 2017

קישורים:


מרדכי קרמניצר, העליון לא הלך בדרך המלך בעניין שלילת האזרחות – והתוצאה עלולה להיות בלתי נסבלת, הארץ, 22.7.2022

ג'קי חורי, העליון עיכב את שלילת אזרחותו של תושב אום אל-פחם שביצע פיגוע דריסה בגן שמואל, הארץ, 29.10.2017

נעה שפיגל, בית המשפט שלל באופן תקדימי את אזרחותו של מחבל: "איזון ראוי ומידתי", הארץ, 6.8.2017

bottom of page