top of page

איסוף נתונים על שימוש בכוח על ידי המשטרה

המשטרה משתמשת באמצעי שונים להפעלת כוח, כגון אלות, בואש, טייזר, גז מדמיע, רימון הלם וכדורי ספוג, אבל אין לה מעקב אחר אופן השימוש באמצעים אלה ואחר תוצאות השימוש בהם. האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בדרישה שתאסוף ותפלח את התלונות שמתקבלות אצלה על אלימות שוטרים לפי סוג האמצעים שבהם נעשה שימוש שלא כדין.

בעתירה נטען כי מעבר לפגיעה בזכות הבסיסית למידע, סירובה של מח"ש לאסוף את הנתונים לוקה בחוסר סבירות קיצוני נוכח האינטרס הציבורי הרחב הקיים במידע זה, ולאור חובתה של המשטרה לבסס את החלטותיה בעניין השימוש באמצעי כוח שונים על תשתית עובדתית מלאה, הכוללת את ההשלכות של השימוש באמצעים אלו על זכויות האדם של האנשים הבאים במגע עמה.


בתגובותיה לעתירה הודיעה המדינה כי היא מוכנה לאסוף ולפלח את הנתונים באשר לאמצעי הפעלת הכוח, כפי שנדרש בעתירה, וזאת למרות שהיא לא מכירה בכך כחובה מכוח הדין. המדינה התחייבה בתחילה שהדבר ימומש במסגרת מערכת ממוחשבת חדשה, שהיתה אמורה להיכנס לפעולה בסוף שנת 2019, אולם שדרוג המערכת נדחה בשל בעיות טכניות. בהמשך הודיעה המדינה כי המערכת תופעל עד לספטמבר 2021. התחייבות זו עוגנה בפסק הדין שניתן בתום דיון שהתקיים ב-10.2.2021, והעתירה נמחקה.


בג"ץ 5260/17 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' המחלקה לחקירות שוטרים

עו"ד: אן סוצ'יו

העתירה, יוני 2017


פסק הדין, 10.2.2021

הודעות לעיתונות:

עתירה נגד מח"ש: איספו מידע על אלימות משטרתית, יוני 2017

bottom of page