top of page

עתרנו: לתרגם את המפות – או לדחות את הבחינה


מורה ותלמידה לגאוגרפיה בחינוך הערבי עתרו היום (16.6.2019) לבג"ץ, יחד עם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והאגודה לזכויות האזרח, בדרישה שבית המשפט יורה למשרד החינוך לתרגם לערבית את כל בחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות גאוגרפיה, שתתקיים ביום רביעי הקרוב. העותרים דורשים לתרגם גם את המפות הנלוות לבחינה, שמכילות מידע רב בעברית. במידה ולא ניתן לתרגם את כל המסמכים עד מועד הבחינה, מתבקש בית המשפט להורות למשרד החינוך לאפשר למורים ערבים דוברי עברית לתרגם לנבחנים את המושגים המופיעים במבחן, או לדחות את מועד הבחינה עד שיתורגמו כל המפות. את העתירה הגישה עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח.

עוד שלושה ימים בלבד תתקיים בחינת הבגרות בגאוגרפיה – אדם וסביבה, לתלמידים שלומדים חמש יחידות גיאוגרפיה. הבחינה נערכת במקביל בחינוך הממלכתי היהודי והערבי, וכחלק מהמעבר ללימודים מתוקשבים מתבצעת מול מחשב. בשל מחסור במשאבים והיעדר תשתיות הולמות, רק בשנה שעברה חויבו כלל בתי הספר לעבור לגרסת הבחינה הממוחשבת.

רק ערב חג השבועות, פחות משבועיים לפני המבחן, התקיימה הדרכה למורי הגאוגרפיה, ובמהלכה נודע למורים בחינוך הערבי כי המפות שיופיעו בבחינה לא תורגמו לערבית. מדובר במפות הכוללות עשרות מושגים דוגמת "ימות ואגנים פנים יבשתיים", "סוגי אקלים קפן וגייגר", "מליחות, וביצות גדולות". למורים שמחו על כך נאמר כי תלמידיהם יוכלו להיבחן בכתב במקום בגרסה הממוחשבת. ניסיונות של המורים למחות על המצב נתקלו בתשובות מזלזלות או בהתעלמות.

העותרים טוענים כי תלמידים רבים שבחרו בגאוגרפיה כמקצוע מורחב יחיד לבגרות נמנים על אוכלוסיית התלמידים הפחות חזקה, ולכן הם נפגעים אף יותר, כיוון שבפועל הם נאלצים להיבחן גם בגאוגרפיה וגם בהבנת הנקרא בעברית. למרות זאת, במשרד החינוך מתעקשים שהתכנים בעברית יישארו כפי שהם. במשרד טוענים וכי מדובר ב"מלים בודדות של שמות ומקומות, ואין הם מצריכות התמודדות עם טקסטים מורכבים". אולם, בדיקה של בחינת עבר מראה כי המפות הנלוות למבחן והמקרא שלצדן כוללים מלל רב ומושגים מורכבים.

"העדר תרגום מלא לערבית של בחינת הבגרות בגאוגרפיה, התמהמהותו מעוררת התמיהה של משרד החינוך לתרגם את נספחי הבחינה שנה אחר שנה, וסירובו לעשות כן אף שהדרישה הובאה לפתחו, לוקים בחוסר סבירות קיצוני, מהווים אפליה קשה ופסולה של התלמידים הערבים ופגיעה אנושה בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון בחינוך, לחינוך מותאם ולכבוד האדם", נכתב בעתירה.

Comments


bottom of page