top of page

פסק דין שקיבלנו - קרן אור לחופש הביטוי האקדמי


אילוסטרציה: סטודנטים מפגינים

אוניברסיטת תל אביב אינה רשאית לדרוש מסטודנטים לשלם עבור אבטחה כתנאי לאישור קיום "הפגנה, אסיפה או דיון פוליטי" – כך קבע השבוע בית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרת תובענה שהגשנו בשם חברים בתא מרצ באוניברסיטה.

בתחילת 2016 ביקש תא מרצ באוניברסיטה לקיים מפגש עם ארגון שוברים שתיקה. דיקאנית הסטודנטים אישרה את קיום הפעילות, אולם יחידת הביטחון באוניברסיטה דרשה שהסטודנטים ישלמו 800 שקל עבור ארבעה מאבטחים פרטיים, וזאת בנוסף לאבטחה הרגילה בקמפוס. במענה לפניית האגודה לזכויות האזרח הסביר סגן הרקטור, כי הדרישה להציב אבטחה מוגברת התקבלה לאור הלך הרוח הציבורי וההסתה נגד "שוברים שתיקה".

בשל לוח הזמנים חברי התא שילמו את הכסף תחת מחאה, והאירוע התקיים כסדרו. בהמשך פנו הסטודנטים לבית המשפט על מנת שיורה לאוניברסיטה שלא להתנות קיום פעילות ציבורית בתשלום עבור אבטחה.

עורכי הדין אבנר פינצ'וק ושרונה אליהו-חי מהאגודה לזכויות האזרח, שייצגו את הסטודנטים, טענו שמדיניות האוניברסיטה קובעת "תג מחיר" לחופש הביטוי: דרישת התשלום מהווה "סנקציה" על דעות החורגות מן הזרם המרכזי, והענקת פרס לאלימות ולבריונות, שנועדו להשתיק דעות כאלו. מנגד, האוניברסיטה טענה כי היא מכבד ומעודדת את חופש הביטוי של הסטודנטים, אולם היא אינה מחויבת לתקצב או לממן את מימוש הזכות.

השופט גרשון גונטובניק כתב בפסק הדין כי המחויבות לחופש הביטוי היא "ענין יסודי" באקדמיה: "במסגרת ההכשרה בקהילה האוניברסיטאית, יש לשקוד לא רק על לימוד תורת הדעת… יש לתת למעוניינים בכך להיחשף לדעות השונות, ולהביע דעה על ענייני השעה וענייני היום; להאזין ולהביע דעה; לחשוב, להתווכח ולעשות". הוא הוסיף כי ב"שעה שכבוד הדדי וסובלנות אינם מובנים מאליהם, על הקהילה האקדמית להעמיק המחויבות לכל אלה, במסגרת הכשרת דור העתיד של החברה שלנו".

דברים אלה באו לידי ביטוי גם בחוק זכויות הסטודנט, שקובע חובה לאפשר לסטודנטים לממש את חופש הביטוי. החוק אמנם אינו שולל מהאוניברסיטה את הכוח לדרוש תשלום ממארגני אירועים והפגנות, אך דרישה כזו חייבת להיות קבועה במפורש בתקנון המוסד. התקנון של אוניברסיטת תל אביב אינו מסדיר הטלת חובת תשלום על מארגני פעילות ציבורית, ולפיכך קבע בית המשפט שהיא מנועה מלעשות זאת.

השופט גונטובניק קרא לאוניברסיטה לערוך חשבון נפש ולקיים דיון, בו "כל הנוגעים בדבר ישמיעו את קולם", כדי לקבוע כללים בנוגע למימוש חופש הביטוי בתחומה. הוא הבהיר כי גם אם האוניברסיטה תקבע בעתיד באופן מפורש שניתן לגבות תשלום בעבור אירועים שונים, לא ניתן לגבות תשלום רב יותר עבור אירוע שנוי במחלוקת.

עו"ד אבנר פינצ'וק: "פסק הדין הוא קרן אור בזמנים בהם חופש הביטוי והחופש האקדמי נתונים תחת מתקפה. בריונות וניסיונות להשתיק מאיימים לא רק על סטודנטים עם דעות 'חריגות', אלא גם על האוניברסיטה עצמה. על ראשי האוניברסיטאות לעמוד איתן, לא להיכנע לאיומים ולמלא את יעודן כמגדלור של חירות מחשבה וביטוי".

Comments


bottom of page