top of page

האם מותר להכניס מצלמות לקלפי?


אילוסטרציה

לקראת הבחירות הקרבות, עומדת על סדר היום שאלת הצילום וההקלטה במתחם הקלפי.

בבחירות האחרונות, שנערכו באפריל, פעילי מפלגת הליכוד השתמשו במצלמות בקלפיות ביישובים הערבים. הפעולה התגלתה בבוקר יום הבחירות ועוררה ביקורת רבה. בעקבותיה קבע יו"ר ועדת הבחירות כי אין לבצע תיעוד חזותי (וידאו) בעת ההצבעה, אך ניתן לבצע תיעוד שמע (אודיו). עוד נקבע כי ניתן לבצע תיעוד חזותי במהלך ההצבעה אם עולה חשש לפגיעה בטוהר המידות ומתוך כוונה לתעד את האירוע. לבסוף הוחלט כי ניתן יהיה לתעד גם בתיעוד חזותי (וידאו) את מעמד ספירת הקולות, לאחר יידוע המשתתפים בספירה.

לאחרונה פורסם כי גם בבחירות הקרובות מתכוונים פעילי הליכוד לנקוט באסטרטגיה דומה ואף להרחיבה, ואולי ינקטו בה גם מפלגות נוספות. לפיכך פנינו ליו"ר ועדת הבחירות בבקשה שינחה את חברי ועדת הקלפי והמשקיפים כי אסור להם להשתמש באמצעים טכנולוגיים לתיעוד המתרחש במתחם הקלפי, לרבות צילום וידאו או הקלטת אודיו, לא בעת ההצבעה ולא במהלך ספירת הקולות.

בפנייה מפרט עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח את הטעמים לעמדתנו:

  • סוגיית הכנסתם של אמצעים טכנולוגיים למעקב ולתיעוד המתרחש במתחם הקלפי מעוררת קשיים רבים וכרוכה בפגיעה בזכויות יסוד. לפיכך הנושא מחייב הסדרה בחוק, ואינו נתון להחלטה מינהלית של יו"ר ועדת הבחירות. אם יקודם חוק בנושא, יהיה עליו לתת מענה לכל הקשיים המתוארים להלן, ובכלל זה לשמירה על השוויון.

  • להכנסת אמצעים טכנולוגיים כמו צילום וידאו או מכשיר הקלטה יש פוטנציאל ברור להפר את הסדר במתחם הקלפי, לדכא הצבעה, ולפגוע בפרטיות ובאמון הציבור בעקרון חשאיות ההצבעה.

  • מסגור הדיון באיזון בין הזכות לפרטיות לשמירה על טוהר ההליך שגוי, שכן לא ניתן להתעלם מכך שמדובר במהלך של מפלגת השלטון נגד האזרחים הערבים המבוסס על תיוג אתני פסול, שאין לתת לו יד.

  • גם אם ההחלטה מתירה לכאורה לכל גורם לתעד כל קלפי, מדובר בהחלטה לא שוויונית לאור פערי הכוחות הפוליטיים, והעובדה כי לרוב קל לפקח על קלפיות המיעוטים, במיוחד כאשר קל לזהות את הקלפיות בשל הבידול המרחבי, בעוד המיעוטים אינם מסוגלים לפקח על קלפיות הרוב. לכן אם התיעוד נעשה באופן פרטי הדבר יוביל לאכיפה סלקטיבית ולפגיעה בעקרון השוויון בבחירות.

  • לו היו רוצים לשקול את תיעוד המתרחש בקלפי, הדבר היה מחייב שהסמכות תהיה של גורם מדינתי ניטרלי, ואין להפריטה לגורמים פרטיים אינטרסנטיים.

עדכון: ב-26.8.2019 אימץ יו"ר ועדת הבחירות את עמדתנו, וקבע כי אין לאפשר למשקיפים מטעם המפלגות לצלם או להקליט את המתרחש במתחם הקלפי. אנו מברכים על ההחלטה. ההצבעה בבחירות היא זכות יסוד, ואין לאפשר ניסיונות הפחדה של מצביעים, כפי שראינו שביצע הליכוד בבחירות האחרונות ביישובים ערביים.

עדכון: לאחר החלטת יו"ר ועדת הבחירות פרסם שר המשפטים תזכיר חוק לתיקון חוק הבחירות, המבקש להתיר לנציגי המפלגות בוועדת הקלפי ולמשקיפים מטעם הרשימות השונות לצלם את מתחם הקלפי. בהערותינו לתזכיר החוק עמדנו על כך שעיתוי החקיקה – במהלך פגרת הבחירות – הוא פסול ופוגע קשות באינטרס הציבורי. טענו גם שההסדר המוצע פוגעני ואינו מידתי, ומעצים את הפגיעה בזכויות ובאינטרסים שונים, שעה שהוא מתיר תיעוד גם במהלך ההצבעה ומפקיד את השימוש בטכנולוגיות המעקב בידי גורמים פוליטיים.

קישורים:

Comments


bottom of page