top of page

בעיות בתפעול מכונות ההתייצבות בלשכת התעסוקה


מימין: מכונת ההתייצבות בלשכה במערב העיר, עם פקידה שמסייעת לפונים. משמאל: אזור המכונות מחוץ ללשכה בוואדי אלג'וז.

מכונות ההתייצבות האוטומטיות המוצבות בלשכות התעסוקה הן כיום תחליף לחתימה בלשכה, ואמורות לחסוך זמן הן לפקידים/ות והן לפונים/ות. במידה ונמצאה עבודה עבור הפונה הוא מופנה על ידי המכונה לפגישה אצל פקיד בלשכה. אחרת הוא פטור מהתייצבות פיזית אצל פקיד, ויכול להמשיך לקבל את הזכויות שלו מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות קצבאות הקיום.

לשכת התעסוקה בואדי אלג'וז היא הלשכה היחידה שבה ממוקמות מכונות ההתייצבות מחוץ ללשכה, בחניון חיצוני. המכונות הוצאו מן הלשכה כדי להקל על העומס הרב, הצפיפות ותנאי ההמתנה הקשים בתוך המבנה, אבל הוצאתן יצרה בעיה חדשה: איזור המכונות מופקר, ואין בו נציג שיכול לעזור לפונים בתפעול המכונות. כמו כן, הפונים לא יכולים לדווח ללשכה על תקלות ובעיות במכונות, שכן במקרים רבים המאבטחים מונעים את כניסתם ללשכה ללא פלט מן המכונה. כך, פעולה פשוטה של הפעלת מכונה וקבלת פלט ממנה הפכה לפעולה מתישה, משפילה, מלחיצה וגוזלת זמן. בלשכה במערב העיר, לעומת זאת, יש פקידה שמסייעת לפונים באיזור המכונות, שנמצאות בתוך הלשכה.

ב-1.8.2019 פנינו יחד עם ארגון העובדים מען אל מנהל לשכת התעסוקה בואדי אלג'וז. ביקשנו להציב פקיד באיזור המכונות, להנחות את המאבטחים לאפשר לפונים להיכנס אל הלשכה עצמה ללא צורך בהצגת פלט ממכונת ההתייצבות, ולפרסם את מספר הטלפון של הלשכה לפונים כדי שיוכלו לפנות במקרה שהמאבטחים מונעים את כניסתם. בפנייה מציינת עו"ד עביר ג'ובראן דכוור כי המצב הנוכחי פוגע בזכויותיהם של הפונים לכבוד ולקיום בכבוד, ואף מסכן אותם בשלילת קצבאות הקיום שלהם.

bottom of page