top of page

אפליה בתקצוב מעונות יום ביישובים ערביים


אילוסטרציה

ב-31.7.2019 פנינו לשר הרווחה ולראש הממשלה, בדרישה לבטל סעיפי נוהל והחלטות ממשלה בעניין תקצוב מעונות יום מפוקחים ומסובסדים. הנהלים הקיימים יוצרים מנגנון הקצאה שרירותי ומפלה, ואינם מתקנים את המחסור החמור והמתמשך במעונות יום ביישובים הערבים.

בפנייה הציגה רעות שאער מהמחלקה המשפטית באגודה נתונים המצביעים על הפערים. כך, נכון לשנת 2016, 92% ממשקי הבית שילדיהם מטופלים במעונות יום מפוקחים ומסובסדים הם יהודים, ורק 8% הם ערבים. בכמה ישובים ערביים גדולים, דוגמת פוריידיס, שייח' דנון, כפר קאסם וטייבה, אין מעונות מפוקחים כלל. למרות זאת, נוהלי משרד הרווחה מקצים כיום 75% מהתקציב להקמת מעונות חדשים ביישובים היהודיים, ורק 25% לכל היישובים הערביים.

בפנייה קבלנו גם על כך שנוהלי משרד הרווחה קובעים מנגנון חלוקת תקציבים על פי עקרון של "כל הקודם זוכה", באופן שפוגע ברשויות החלשות יותר, שמתקשות להגיש בקשות העומדות בתנאי הסף של המשרד בשל קיומם של חסמים תכנוניים ואחרים. דרשנו שחלוקת התקציבים תיעשה על פי קריטריונים ענייניים, המשקפים את הצורך ואת המחסור במעונות יום בכל יישוב. עוד טענו כי יש לבטל מתן עדיפות ו"זכות ראשונים" בחלוקת התקציב ליישובי עוטף עזה ולשלושה יישובים יהודיים בגבול הצפון, שנקבעו באופן שרירותי ובלתי סביר וללא קשר למחסור במעונות ביישובים אלה. התייחסנו גם להשפעת המחסור במעונות יום לילדי הורים עובדים על העוני בחברה הערבית, ועל יכולתן של נשים להשתלב בשוק העבודה.

במענה לפנייתנו טען הממונה על זרוע העבודה במשרד הרווחה כי המאמצים שנעשים להגדלת היצע המעונות המפוקחים בישובים הערביים הם משמעותיים ומספקים, וכי ממילא גם התקצוב הייעודי לאוכלוסיה הערבית אינו מנוצל על ידי הרשויות הערביות, הנמנעות מלפנות בבקשה לתקצוב בניית מעונות יום בתחומן, מסיבות השמורות עימן. לעניין מתן העדפה ליישובי עוטף עזה וגבול הצפון – הפנה הממונה להחלטות הממשלה שהוזכרו בפנייה ולנימוקים המופיעים שם.

Commentaires


bottom of page