top of page

לבטל את חוק קמיניץ, המחמיר אכיפה על עבירות בנייה


אילוסטרציה

תיקון מס' 116 לחוק התכנון והבנייה, התשע"ז-2017, הידוע כ"חוק קמיניץ", הגביר והחמיר את האכיפה והענישה בגין עבירות בנייה. בין היתר קבע התיקון קנסות כספיים גבוהים באופן קיצוני וחריג (עד מאות אלפי שקלים), והרחיב את מעגל האנשים שאפשר להעניש על עבירות בנייה. על אף שלתיקון יש השלכות לכאורה על אכיפת חוקי התכנון בכל האזורים והמרחבים במדינה, יש לו השלכות מרחיקות לכת במיוחד על האזרחים הערבים. לקראת הדיון בנושא חוק קמיניץ ויישומו בוועדת הכספים הזמנית, פנתה האגודה לזכויות האזרח אל הוועדה, בקריאה לבטל את "חוק קמיניץ", ובמקום זאת לפתוח במסלול של הידברות עם נציגי הציבור הערבי עד לאישור תכניות מתאר והסדרת מתווה לבנייה חוקית בישובים הערביים כולל מתן אפשרות להסדרת בנייה קיימת. את הפנייה כתבה עו"ד סנא אבן ברי. בין הנקודות העולות בה:

  • בנייה ללא היתר ביישובים הערבים אינה מתרחשת בחלל ריק, אלא על רקע מצוקה רבת שנים בתחום הדיור והתכנון, שנובעת מאפליית האוכלוסיה הערבית וממחדל תכנוני של הרשויות. הבנייה נעשית בלית ברירה בנסיבות אלה ונועדה לספק קורת גג עבור צעירים ומשפחות ערביות, שהממשלה ורשויות התכנון הותירו במשך שנים רבות ללא פתרונות דיור. "חוק קמיניץ" מתעלם לחלוטין מהמצב התכנוני הקיים, ממחדלי התכנון ומחלקה של מערכת התכנון עצמה באחריות למצב הדברים בשטח.

  • אי אפשר לטפל בעבירות הבנייה ביישובים הערביים, ובמיוחד לא להגביר את האכיפה, מבלי להביא לפתרון מלא וצודק למצוקה התכנונית. קיים קשר הדוק בין הפעלת סמכויות אכיפה וענישה על ידי הרשויות לבין מילוי חובותיהן החוקיות הראשוניות להניח מסגרת תכנונית ראויה, המאפשרת בנייה חוקית בהתאם לצורכי הדיור של האוכלוסייה.

  • סכומי הקנסות הגבוהים שנקבעו בתקנות בעקבות התיקון לחוק חורגים מסכומי הענישה השגורים בתחום עבירות הבנייה ובתחומים אחרים. במהלך החודשים האחרונים, בעקבות תחילת יישום החוק, דווח על עשרות מקרים שבהם הוטלו קנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים. קנסות אלה הם בבחינת חורבן כלכלי לאנשים נורמטיביים שמנסים לשרוד את קשיי היום יום ולהתפרנס בכבוד.

  • הליך הטלת הקנסות הוא מהיר, אחיד וגורף, ואינו כולל הגנות פרוצדורליות מינימליות לאזרחים הנקנסים, כגון זכות שימוע ואפשרות לערער על גובה הקנס. רשויות האכיפה אפילו אינן מוסמכות לשקול נסיבות חריגות, לרבות נסיבות הומניטריות, או נסיבות הנוגעות למצב התכנוני והמשפטי שבו בוצעה הבנייה ללא היתר.

  • קיים חשש משימוש סלקטיבי ב"חוק קמיניץ", שתוצאתה אכיפה בלתי שוויונית מפלה ופוגענית על בסיס לאום. מציאות כזו מתקיימת כבר כיום, והחמרת האכיפה על ידי תיקון החוק תביא להגברת אי השוויון.

Comments


bottom of page