top of page

שירותי חינוך לילדי הכפרים הבלתי מוכרים

שלושה הורים לתלמידים המקבלים שירותי חינוך מהמועצה האזורית אלקסום שבנגב עתרו ב-11.11.2019 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, יחד עם המועצה האזורית לכפרים בלתי מוכרים, ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי והאגודה לזכויות האזרח, בדרישה שבית המשפט יורה למשרד החינוך ולמועצת אלקסום לפעול מיידית להשבת 34,000 תלמידים לספסל הלימודים. העותרים גם דרשו למצוא פתרון תקציבי עבור שירותי ההסעות ועבור תיקון הליקויים הבטיחותיים במוסדות החינוך במועצה.

שנת הלימודים במוסדות החינוך שבכפרים הלא מוכרים נפתחה באיחור בשל מחלוקות תקציביות בין משרד החינוך לבין המועצה האזורית, שאחראית על מתן שירותי חינוך לשבעה יישובים מוכרים שבתחומה ול-18,000 תלמידים מהיישובים הלא מוכרים. לאחר עתירה קודמת של האגודה הושג מתווה הבנות שאפשר את פתיחת שנת הלימודים, אולם משרד החינוך והמועצה לא עמדו בהתחייבויותיהם, והשביתה חודשה.

בעתירה טענו כי משרד החינוך הוא שאחראי להבטיח חינוך לילדי הכפרים הבלתי מוכרים, והוא שבחר להתקשר לצורך כך עם המועצה האזורית אלקסום. התנהלותו בעניין לוקה בחוסר סבירות קיצוני, מהווה אפליה קשה ופסולה של התלמידים הערבים הבדווים המקבלים שירותי חינוך מאלקסום ופוגעת פגיעה אנושה בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון בחינוך ולכבוד האדם.

ב-19.11.2019 התקיים דיון בעתירה. בית המשפט קבע כי העתירה תישאר תלויה ועומדת, והורה למשרד החינוך לשוב ולעדכן בסוף חודש דצמבר לגבי הפתרון החינוכי המוצע לתלמידים. זאת לנוכח הודעת המועצה האזורים אלקסום כי החל מינואר 2020 תחדל לספק שירותי חינוך לילדים המתגוררים בכפרים הבלתי מוכרים. אולם הניסיונות להגיע להסכם בין משרד החינוך למועצה האזורית כשלו, והוובילו להשבתה נוספת של כלל מערך הלימודים במועצה.

בעקבות בקשת העותרים התקיים דיון בהול ביום 12.1.2020. במהלך הדיון הגיעו הצדדים לפשרה, וההסכם בין משרד החינוך לבין מועצת אלקסום לאספקת שירותי חינוך חודש לשנתיים. הלימודים חזרו לסדרם למחרת.

עת"מ 24494-11-19 אלהוואשלה נ' שר החינוך

עו"ד: סנא אבן-ברי

פוסטים קשורים:

קישורים:

Commenti


bottom of page