top of page

ביטול השתתפותו של עובד משרד המשפטים בערב עיון של האגודה

ערב עיון של האגודה לזכויות האזרח, 2019
ערב עיון של האגודה לזכויות האזרח, 2019

לקראת ערב עיון שתכננה האגודה לזכויות האזרח לקיים במלאת 20 שנים לחקיקת חוק איסור אפליה במוצרים ושירותים, קיבלנו הודעה כי עו"ד אווקה (קובי) זנה, ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות במשרד המשפטים, שאמור היה להשתתף בערב, נאלץ לבטל את השתתפותו עקב הוראתה של מ"מ מנכ"לית משרד המשפטים. המניעה להשתתפותו של עו"ד זנה, כך נמסר לנו, נעוצה בכך שערב העיון יתקיים ביחד עם הענקת אות זכויות האדם.


ב-3.3.2020 פנינו ליועצת המשפטית של משרד המשפטים, וביקשנו שתודיע למ"מ המנכ"ל שאין מניעה להשתתפותו של עו"ד זנה בערב העיון. בפנייה מפנה עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, לתכתובת קודמת של האגודה עם היועץ המשפטי לממשלה, שבה הדגיש היועץ המשפטי את החשיבות שהוא רואה בפעילותם של ארגוני החברה האזרחית ובקיומו של שיח ענייני ותורם בין הארגונים לבין רשויות המדינה, לרבות בדרך של השתתפות עובדי מדינה בכירים בכנסים ובאירועים.


ב-8.3.2020 קיבלנו את תשובתה של סגנית היועצת המשפטית למשרד המשפטים, ולפיה כיוון שהאירוע נדחה אין צורך להידרש בשלב זה לפנייה. פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיבהיר לשר המשפטים ולבכירות במשרד המשפטים, כי אין כל מניעה להשתתפותם של עובדות ועובדי משרד המשפטים באירועים של ארגוני החברה האזרחית בכלל ושל האגודה לזכויות האזרח בפרט. בפנייה מסביר עו"ד יקיר כי למרות שהאירוע נדחה, אין להשאיר את הסוגיה ללא מענה מהותי לגופו של עניין: ראשית, מכיוון שבכוונתנו לקיים את האירוע בהקדם האפשרי, ושנית בגלל החשיבות בהבהרת העניין העקרוני.


בתשובתו של עו"ד ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה, הוא חזר על עמדתו העקרונית של היועץ המשפטי, ולפיה: "ישנה חשיבות רבה בקיום שיח ענייני ומפרה בין ארגוני החברה האזרחית לבין רשויות המדינה, לרבות באמצעות השתתפות עובדי ציבור בכנסים ובאירועים שונים. זאת, לאור התועלת הרבה הצומחת משיח זה אשר מביאה לקידום האינטרס הציבורי הרחב".


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועצת המשפטית של משרד המשפטים, 3.3.2020


פניית שר המשפטים לעו"ד אווקה (קובי) זנה, 5.3.2020


תשובת סגנית היועצת המשפטית למשרד המשפטים, 8.3.2020


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 8.3.2020


תשובת לשכת היועץ המשפטי לממשלה, 9.8.2020




bottom of page