top of page

לבטל את ההכרזה על מצב חירום במערכת המשפט

האגודה לזכויות האזרח עתרה ב-18.3.2020 לבג"ץ בדרישה שבית המשפט יקבע כי מצב החירום שהכריז שר המשפטים על מערכת המשפט מבוטל. האגודה גם מבקשת שבית המשפט יקבע כי התקנות שמסמיכות את השר להכריז על מצב חירום מיוחד אינן חוקיות.


מאז 1991 שר המשפטים רשאי להכריז על מצב חירום מיוחד ב"מצב בו נשתבשו סדרי החיים התקינים במדינה או בחלק ממנה מחמת מצב הביטחון". במהלך השנים שחלפו נעשה שימוש מועט ביותר בתקנות, וזאת הן בהגבלת זמן והן בהגבלה גיאוגרפית במקרים של מצב ביטחוני בגבול הצפון או בגבול הדרום. זאת בניגוד למקרה הנוכחי, שבו הוכרז מצב חירום גורף בכל בתי המשפט בשל התפשטות הקורונה.


בעתירה נטען כי מדובר בהסדר בלתי סביר באופן קיצוני, שספק גדול אם היה עובר בחקיקה. ההגדרה של מצב חירום מיוחד עמומה ורחבה, ולא נקבע שום מנגנון עמו חייב השר להיוועץ כדי להגיע למסקנה כי קיים מצב חירום ביטחוני או בריאותי. על פי העתירה, בעוד ששר המשפטים טען כי ההכרזה התקבלה בהסכמתם של ראשי המערכת המשפטית, שלוש שעות לפני ההכרזה הופצו לבתי המשפט הנחיות של סגן מנהל בתי המשפט בהן נכתב כי על הרשות השופטת להמשיך ולפעול גם בעת חירום. כמו כן המשנה למנכ"ל משרד הבריאות ציין, כי עמדת משרד הבריאות היא שצריך לשמור על הפעילות של הכנסת ושל בתי המשפט, שכן אלה שירותים חיוניים.


בעתירה נטען כי אופן פעולתה של מערכת המשפט בעת משבר ובעתות חירום הוא שאלה חוקתית מהמעלה הראשונה, ועניין זה חייב להיות מוסדר בחקיקה של הכנסת. עוד נטען כי הסדר כה קיצוני וחריג, שעלול לשתק כליל את מערכת המשפט, חייב לכלול מערכת של איזונים ובלמים, הגבלות והצבת גבולות כדי למנוע ניצול לרעה של הכוח המסור לשר.


בדיון בבג"ץ ביום 2.4.2020 הציעו השופטים למשרד המשפטים לשקול בתוך שנה מסיום משבר הקורונה להסדיר את הסמכות בחקיקה של הכנסת במקום בתקנות שהתקין שר המשפטים. לאור הסכמת שר המשפטים להצעה נמחקה העתירה, תוך שבג"ץ מדגיש שהאגודה תוכל לעתור נגד שימוש חדש ולא מידתי בתקנות.


ב-2.6.2022, עם פקיעת מצב החירום שהוכרז בעקבות הקורונה, פנינו למשרד המשפטים בבקשה לקבל עדכון האם בכוונתו ליזום הצעת חוק בנושא.


בג"ץ 2130/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים


עו"ד: דן יקיר
פסק הדין, 2.4.2020קישורים:

Comments


bottom of page