top of page

גם בימי משבר - חייבים לשמור על שלטון החוק


© Yakub88 - Dreamstime.com

ביום 21.3.2020 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה והבענו דאגה מכך שבחסות משבר נגיף הקורונה משרדי הממשלה פועלים בחוסר סמכות. כך, למשל, דובר משרד הבריאות הפיץ השבוע הודעה שכללה שלל איסורים, ובהם איסור על יציאה מהבית שלא לצרכים חיוניים ואיסור על אירוח חברים ובני משפחה, בלי שהיה להם עיגון כלשהו; הלשכה המשפטית של משרד הבריאות דרשה מכל דיקני בתי הספר למקצועות הבריאות, ללא כל סמכות בחוק, את רשימת הסטודנטים שלומדים אצלם כדי לגייסם במקרה של מחסור בכוח אדם רפואי; משרד האוצר פרסם ביום שישי באתר שלו הנחיות למעסיקים לגבי צמצום העובדים שרשאים להימצא במקומות העבודה, למרות שתקנות שעת חירום בעניין טרם פורסמו.


עולה על כולם ראש הממשלה, שכמעט מדי ערב מודיע לציבור על הגבלות וגזירות חדשות. לעולם אין הוא מודיע מתי הן תיכנסנה לתוקף, במרבית המקרים מדובר בהוראות שעדיין אין להן תוקף ובחלק מהמקרים מדובר אף במדיניות שטרם גובשה לפרטיה. מאז הכרזתו של ראש הממשלה ביום 19.2.2020 בערב הציבור מוטעה לחשוב שמדיניות הסגר נכנסה לתוקף. פרסום טיוטת התקנות בעניין זה בתקשורת הגביר את הרושם הזה, אך גם במקרה זה תקנות שעת חירום טרם פורסמו ועוד לא נשלמה העבודה על נוסחן.


על רקע כל הדברים הללו יש לקרוא את הציוץ שצייץ שר הביטחון בחשבון הטוויטר שלו לפני מספר ימים, בו הוא מעודד את עובדי המדינה הבכירים לפעול בכל מחיר כדי להקדים את הקורונה: "אם יש צורך, הפרו ביודעין את הכללים!"


בפנייה ליועץ המשפטי לממשלה כתב היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר: "באין שלטון חוק ייפרע עם, וגם בעת קשה זו יש לדאוג לכך שרשויות הציבור יפעלו כדין. לפיכך נבקשך למצוא את הדרך הנאותה להבהיר לנבחרי הציבור ולעובדי הציבור את החשיבות שבהקפדה על פעולה בסמכות גם בעת משבר."


Comments


bottom of page