top of page

חיבור מתחם חינוכי למים

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע בשם ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, והורים לתלמידים מהכפר הלא מוכר תל ערד. העתירה הוגשה נגד משרד החינוך, המועצה האזורית אל-קסום והרשות להסדרת ההתיישבות הבדווית, בדרישה לחבר למים זורמים את מרכז השירותים

תל ערד, המאגד את גני הילדים ואת כיתות א'-ט' ביישוב.

הכפר הלא מוכר תל ערד נמצא בשטח ללא שיוך מוניציפלי, ושירותי החינוך ניתנים לתושביו על ידי משרד החינוך והמועצה האזורית אלקסום, שמשמשת כזרוע ביצועית לאספקת שירותי חינוך בהתאם להסכם שנחתם בין השניים עוד בשנת 2005.


מרכז השירותים תל ערד פועל מזה עשרות שנים אך מעולם לא חובר חיבור קבע לתשתית מים, על אף שמבחינה תכנונית אין מניעה לכך. הרשויות הסתייעו עד כה בתושבי הכפר וחיברו את המוסד החינוכי באופן זמני לאחד מבתי התושבים הסמוכים, כאשר הרשות שילמה לתושבים עבור צריכת המים. בשל סכסוך כספי שהתגלע בין הגורמים, נותקו הגנים ובית הספר ממים ביום 12.3.2020.


ב-21.5.2020 הוגשה העתירה בדרישה לחבר את מרכז השירותים למים, ודיון ראשון נקבע ליום 27.5.2020. בבוקר הדיון הזדרזו הרשויות וסיפקו מיכלית מים לבית הספר, אך בבית המשפט הודיעו כי מדובר בפתרון חירום לשלושה ימים בלבד. עוד נמסר כי מתוכנן פתרון ארוך טווח להנחת צינור קבע, שיארך כשבעה חודשים, אך הודו שאין להן פתרון לתקופת הביניים.


עם תום הדיון קיבל בית המשפט את העתירה, וחייב את משרד החינוך לספק למרכז השירותים מים באופן סדיר בתוך ארבעה ימים.
פסק הדין, 27.5.2020קישורים:Comentários


bottom of page