top of page

לא להפוך את פיילוט השיטור העירוני להסדר של קבע


פקח עירוני
Photo by Tal Dahan, ACRI

באוגוסט 2011 עבר בכנסת "חוק השיטור העירוני", שבמסגרתו הוקנו לפקחים עירוניים סמכויות מיוחדות למניעת מעשה אלימות, ובין היתר הסמכות לדרוש מאדם להזדהות והסמכות לערוך חיפוש על גופו. בשל החשש מפני הפרטת המשטרה ומפני פגיעה בשוויון ובזכויות האדם הוגדר הפרויקט כפיילוט זמני שבו ישתתפו 13 רשויות מקומיות בלבד, כדי שאפשר יהיה לבחון לעומק את יעילותו ונחיצותו ואת הקשיים שעורר.


למרות ההסתייגויות הרבות מהחוק הוארכה הוראת השעה שוב ושוב במהלך השנים, ורשימת הרשויות המקומיות שנכללו ב"פיילוט" הורחבה מ-13 ל-71. כל זאת, מבלי שנערכו הפיקוח והבדיקות שנקבעו בחוק, ועל אף שהתגלעו קשיים שונים בפרויקט ועלו ביקורות כלפיו – בדו"ח מבקר המדינה, בחוות דעת של היועץ המשפטי של ועדת הפנים, בניירות עמדה של ארגונים חברתיים והסנגוריה הציבורית ובפרסומים בתקשורת.


ב-9.6.2020 פנינו לוועדת הפנים של הכנסת, לקראת דיון בהצעת חוק המבקשת להאריך את הפיילוט פעם נוספת. בפנייה קראו עורכות הדין דבי גילד-חיו ואן סוצ'יו לוועדת הפנים להפסיק לאשר את הפרויקט באופן אוטומטי כל שנה מבלי למלא את התפקיד שיועד לה – עריכת בקרת עומק משמעותית של הפרויקט. לחלופין קראה האגודה לוועדה להאריך את הפרויקט בשישה חודשים בלבד (ולא כפי שמבוקש למשך שנה וחצי), שבמהלכם תערוך הוועדה סדרה של דיונים לבחינת הפרויקט והכשלים המובנים בו. בסופו של דבר הוארך הפיילוט למשך שנה.


ב-1.7.2021 פנינו לוועדת הכספים של הכנסת, לקראת דיון בבקשת הממשלה להפוך את הוראת השעה לחוק קבוע. טענו כי הארכת הפרויקט מעת לעת, הוספת רשויות רבות, וכעת בקשת הממשלה להפוך את החוק לחוק קבוע, רוקנו מתוכן את האופי הניסויי של הפרויקט. הזכרנו שבשום שלב לא הוכחו יעילותו, נחיצותו או הצלחתו של הפרויקט, ושהוא עורר במהלך השנים ביקורת וקשיים רבים. ציינו כי החששות שליוו את הפרויקט מראשיתו - פגיעה בזכויות אדם, הגדלת אי השוויון והפרטת סמכויות השיטור – עדיין קיימים. ביקשנו מהוועדה לא להפוך את פרויקט השיטור העירוני לעובדה מוגמרת או לאשר אותו באופן אוטומטי בלי לערוך בקרת עומק משמעותית של הפרויקט.


בדיון שהתקיים ב-5.7.2021 החליטה ועדת הכספים שלא להפוך את הוראת השעה לחוק קבוע אלא להאריכה בשנה נוספת, שבמהלכה יוכלו הממשלה והכנסת החדשות ללמוד את הנושא. למרות זאת, בדצמבר 2021 פרסם המשרד לביטחון פנים תזכיר חוק, המבקש להפוך את פיילוט השיטור העירוני להסדר של קבע.


בהערותינו לתזכיר החוק חזרנו על עמדתנו ולפיה העברת סמכויות לידי פקחים עירוניים משקפת השלמה עם אזלת היד של המשטרה בהתמודדות עם תופעת האלימות והתנערות של המדינה מחובותיה בתחום זה. עמדנו על כך שאין נתונים חד משמעיים שמעידים על האפקטיביות של השיטור העירוני, והתייחסנו לאפליה שיוצרת התוכנית בין רשויות מקומיות מבוססות לעניות.


קישורים:


אלכסנדרה לוקש, ניר (שוקו) כהן, פקחים יעכבו אזרחים? "השלמה עם אוזלת היד של המשטרה", 5.7.2021, ynetComentarios


bottom of page