top of page

ייצוג הולם לערבים בקרב עובדי העירייה בערים מעורבות


אילוסטרציה

תושבי רמלה הערבים מהווים 23% מכלל תושבי העיר - אך חלקם מתוך עובדי העירייה הוא רק 12%. בערים מעורבות אחרות המצב לא טוב יותר: אחוז התושבים הערבים בעכו הוא מעל 30%, ורק כ-20% מעובדי העירייה הם ערבים; ובנוף הגליל (לשעבר נצרת עלית) התושבים הערבים מהווים כמעט רבע מכלל תושבי העיר, אולם רק 5% (!) מעובדי העירייה הם ערבים. התמונה חמורה עוד יותר כשבוחנים את חלקם של הערבים בקרב עובדים בכירים ומקבלי השכר הגבוה: שם ייצוגם של העובדים הערבים נמוך עוד יותר, עד שולי ממש.


נתונים אלה מצביעים על הדרת האזרחים הערבים מהשתתפות במנגנוני קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות העירונית, ועל אי השוויון שממנו סובלים האזרחים הערבים בערים המעורבות.

פנינו היום לעיריות הערים המעורבות רמלה, עכו ונוף הגליל (נצרת עילית), ודרשנו שיפעלו לקידום ייצוג הולם לאוכלוסיה הערבית בקרב עובדי העירייה, בכל המחלקות והדרגים, כולל בקרב עובדי החברות והתאגידים העירוניים. בפנייה דרשה עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת המחלקה לזכויות המיעוט הערבי באגודה, לקבוע רף לייצוג הולם שלא ייפול מחלקם היחסי של התושבים הערבים מכלל תושבי העיר, להנהיג מדיניות של העדפה מתקנת למועמדים הערבים בקבלה לעבודה, ולקבוע תוכנית ברורה ליישום, הכוללת לוחות זמנים ויעדים כמותיים.Comments


bottom of page