top of page

תחרות בין קופות החולים – עמדת ארגוני בריאות וזכויות אדם


אילוסטרציה
© Crossstudio - Dreamstime.com

האגודה לזכויות האזרח, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל, רופאים לזכויות אדם, קואליציית ארגוני הבריאות בנגב ושתיל פנו למשרד האוצר לגבי סעיף בחוק ההסדרים, שמבקש לקדם תחרות בין קופות החולים. הארגונים הביעו חשש כי התמקדות בתחרות בלבד – מבלי לקחת בחשבון את עקרונות הצדק, השוויון והעזרה ההדדית העומדים בבסיסו של חוק ביטוח בריאות ממלכתי – יגרמו להפקרת זכויות החולים בידי כוחות השוק.


במכתב התייחסו הארגונים לפערים במדדי בריאות ובשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה, וטענו כי בפריפריה לא נדרשת תחרות – אלא דווקא שיתוף פעולה על בסיס אזורי בין כל גורמי הבריאות בקהילה ובבתי החולים, באופן שייצור מקסימום רווחה לתושבים. לפיכך מציעים הארגונים:


• לקדם תהליכים לעידוד איגום המשאבים הקיימים בצפון ובדרום, ולהביט על הבריאות בפריפריה בראייה אזורית.

• לקבוע סטנדרטים מוסכמים על איכות וזמינות שירותי בריאות, ובכללן סנקציות לגופים שלא יעמדו במחויבות זאת.

• לפקח על ביעילות ובשקיפות הוצאות הקופות, כך שיובטח כי תוספת מרכיב הפריפריאליות בכספי הקפיטציה אכן תושקע באזורי פריפריה.


פניית הארגונים למשרד האוצר, 10.7.2020bottom of page