top of page

אכיפת החוק לאיסור צריכת זנות


אילוסטרציה
© Svershinsky | Dreamstime.com

ב-10.7.2020 נכנס לתוקפו החוק לאיסור צריכת זנות, שעל פיו צריכה של שירותי זנות היא עבירה פלילית. למרות שהחוק אינו מפליל את עובדות המין אלא את לקוחותיהן, ברור כי תחילת אכיפתו תביא לחיכוך רב בין עובדות המין לבין המשטרה. לפיכך פנינו לממלא מקום מפכ"ל המשטרה והדגשנו שאכיפת החוק צריכה להיעשות תוך הקפדה יתרה על זכויות עובדות המין, כבודן ופרטיותן. בפנייה הדגישה עו"ד משכית בנדל כי בשל התפיסות החברתיות הרווחות ביחס לעובדות מין, שאינן פוסחות גם על השוטרים, כבר היום קיימת אכיפה פוגענית ביחס לעובדות מין, ובפרט כלפי עובדות מין מהקהילה הטרנסית.


כדי לוודא שזכויות האדם של עובדות המין יישמרו, דרשנו בין היתר:

  • לבצע הכשרה מתאימה לשוטרים/ות כתנאי לאכיפת החוק;

  • להסדיר את האכיפה, ובכלל זה חידוד הוראות הדין לעניין כניסה לחצרים ללא צו, חיפוש על הגוף ובכלים, עיכוב וחקירה;

  • לחדול מן הנוהג של פתיחת תיקים לעובדות מין בעניינים מינוריים;

  • לתעד את האכיפה;

  • לשקול לצרף לכל פעולת אכיפה גורמי טיפול שיהוו "נאמנות" של עובדות המין;

  • להסדיר הגבלות על שיתוף מידע אישי;

  • ליישם מדיניות של שקיפות ושיתוף הציבור, ובפרט שיתוף של עובדות מין;

  • לכונן מערך ייעודי לליווי עובדות מין ולטיפול מהיר ונגיש בתלונות.
bottom of page