top of page

למסור מידע על חקירות של רצח נשים ערביות

ב-20.8.2020 הגישה האגודה לזכויות האזרח בשם עמותת נשים נגד אלימות עתירה לפי חוק חופש מידע נגד משטרת ישראל, בדרישה שהמשטרה תעביר לידי העמותה מידע אודות גורל החקירות הפליליות במקרים של רצח נשים ונערות ערביות שאירעו בשנים 2018-2008.

העמותה ביקשה לקבל מידע אודות השלב שבו נמצא כל תיק חקירה, ובעיקר: אם התיק עודנו פתוח, אם נסגר ובאילו עילה, אם הועבר לפרקליטות ואם הוגש בו כתב אישום. המשטרה דחתה את בקשת העמותה בטענה כי חוק חופש המידע מחריג מתחולתו את מערכי המודיעין והחקירות של משטרת ישראל וגופים שיש להם סמכות חקירה. עוד דחתה המשטרה את הבקשה למידע אודות נשים ערביות, בטענה שפילוח על בסיס מוצא ודת עלול להביא "לתיוג אוכלוסיות בהיבטי פשיעה".

בעתירה טענו כי המידע הנדרש אינו חומר חקירה, וכי חשיפתו לא תפגע בחקירה או בכל תכלית אחרת שלשמה החריג המחוקק את הגופים שיש להם סמכויות חקירה. טענו כי את החריגים האלו שבחוק יש לקרוא על דרך הצמצום. באשר לעניין ה"תיוג" טענו שמדובר בנימוק לא ענייני, חסר כל הגיון, הנסמך על ספקולציות והשערות לא מבוססות, וכי אינו אלא אמתלה שנועדה להסתיר מעיני הציבור את כישלונה של המשטרה בטיפול בתופעה הכאובה של רצח נשים בחברה הערבית, וכדי למנוע מעקב, פיקוח וביקורת ציבוריים.

עת"מ 43903-8-20 עמותת סיוע לנשים ונערות נגד אלימות נ' משטרת ישראל


עו"ד: גדיר ניקולא
קישורים:


מאשה אברבוך, עתירה: הפסיקו להחביא את חקירות רצח הנשים הערביות, המקום הכי חם בגיהנום, 27.8.2020Comments


bottom of page