top of page

הסרת מערכונים של "היהודים באים" מאתר של משרד החינוך


ב-21.8.2020 פנינו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה במחאה נגד החלטתו של שר החינוך יואב גלנט להסיר מאתר המורים לתנ"ך מערכונים מסדרת הטלוויזיה הסאטירית "היהודים באים". בכך ביטל השר את החלטת המזכירות הפדגוגית, שקבעה שאין במערכונים פגיעה ברגשות, ושאין להתחשב בדעות של היוצרים או במערכונים אחרים שלהם לצורך החלטה אם לכלול אותם בתוכנית הלימודים. בהחלטתו נענה השר לפניות של ח"כים ופעילים פוליטיים ממפלגתו וממפלגות ימין נוספות.


בפנייה ביקשנו מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה להנחות את שר החינוך, כי אסור לו להתערב בתכנים של תוכנית הלימודים או לפסול חומרים שנכללו בה. עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כתב:


"ראשית, אין לשר כל סמכות להתערב בתכנים של תוכניות הלימוד ולהורות על הסרת חומרים מתוכנית הלימודים. זו פגיעה בסמכות המקצועית של הממונים על הוראת המקצועות השונים ושל המזכירות הפדגוגית. בעיקר זהו פתח מסוכן לפוליטיזציה של תוכנית הלימודים כפי שיעיד המקרה הנוכחי, בו גורמים פוליטיים הפעילו לחץ על השר להתערב [...]


שנית, אין לפסול יצירה בשל הדעות בהן מחזיק יוצרה, בשל דעות שמיוחסות בטעות ליוצריה או בשל כך שיצירות אחרות של אותו היוצר אינן ראויות."


ב-14.2.2021 התקבלה תשובת משרד המשפטים, הדוחה את טענותינו וקובעת כי לשר החינוך יש סמכות להתערב בתכנים של תוכנית הלימודים.


פניית האגודה לזכויות האזרח למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, 21.8.2020


תשובת משרד המשפטים, 14.2.2021bottom of page