top of page

שימוש פסול בשוטרים סמויים בהפגנות

הפגנה
Photo by Shay Yehaezkel, stock.shatil.org.il

ב-22.5.2024 פנינו ליועצת המשפטית לממשלה וליועץ המשפטי למשטרה בבקשה שיורו למשטרה להפסיק להשתמש בשוטרים סמויים בהפגנות - תופעה שהפכה לרווחת ביותר בחודשים האחרונים. מעדויות ומסרטונים המתעדים עולה כי שוטרים סמויים פועלים באופן שגרתי לצורך דיכוי הפגנות ופיזורן. הם מסתובבים בין המפגינים, מתעדים אותם בטלפון הנייד שלהם, מבצעים מעצרים כלפי מי שנתפסים בעיניהם כמובילי המחאה ומפעילים כלפיהם כוח ואלימות באופן מפתיע, מבלי להזדהות בפניהם תחילה.


פעילות השוטרים הסמויים מופנית לרוב כלפי המפגינים עצמם ולא, כפי שניתן היה לצפות, כלפי גורמים עוינים שעלולים לפגוע במפגינים מבחוץ. לעתים קרובות השוטרים הסמויים פועלים כשלצדם שוטרים במדים, ולמרות זאת הם אלה שמבצעים פעילות אכיפה רגילה של עיכוב ומעצר. בנסיבות אלה, הפעלת הסמכויות בידי שוטרים סמויים היא באופן מובהק שלא לצורך.

בפנייה טענו רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל ומנהלת פניות הציבור רעות שאער כי הפעלת שוטרים סמויים שמתחזים למפגינים, מבצעים מעצרים ומתעדים את פעילות המפגינים פוגעת קשות בחופש הביטוי של המפגינים ומרתיעה את הציבור כולו ממימוש זכות ההפגנה. פרקטיקה זו אף חורגת בבירור מהעקרונות הכלליים החלים על השוטרים ומחובתו של כל שוטר לפעול באופן גלוי כשהוא מזוהה, הן במדים והן בתג שם. אף אם יש מקרים חריגים ביותר המצדיקים שימוש בשוטרים סמויים במהלך הפגנות, ודאי ששיטה זו, שנועדה בדרך כלל להתמודד עם פשיעה חמורה, אינה ראויה לטיפול בהפגנות בלתי אלימות, והיא אינה יכולה להפוך לכלי שגרתי נוכח הפגיעה הבלתי מידתית בזכויות הפרט.


לנוכח הימשכות התופעה פנינו שוב ליועצת המשפטית לממשלה וליועץ המשפטי של המשטרה ב-1.7.2024.


כבר בשנת 2012 פנינו למפכ''ל המשטרה בעניין השימוש בשוטרים סמויים במהלך המחאה החברתית. בתשובת המשטרה מאוגוסט 2013 הובהר, כי השימוש בשוטרים סמויים נעשה רק במקרים חריגים שבהם עולה חשש לביצוע עבירות "חיצוניות" למחאה (דוגמת עבירת כייסות) וכן "כשהערכת המצב מלמדת על חשש לביצוע עבירות מצד המוחים עצמם, כמו עבירות של הסתה והמרדה, אלימות וכו'". פנייה נוספת באותו עניין עצמו נשלחה ליועץ המשפטי לממשלה בשנת 2020, ולא נענתה עד עצם היום הזה.הפניות מ-2020 ו-2024 נכתבו בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל

Comments


bottom of page