top of page

שימוש פסול בשוטרים סמויים בהפגנות

הפגנה
Photo by Shay Yehaezkel, stock.shatil.org.il

היום (18.10.2020) פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה שיורה למשטרה להפסיק להשתמש בשוטרים סמויים בהפגנות - תופעה שהפכה לרווחת ביותר בחודשים האחרונים. מעדויות ומסרטונים המתעדים את ההפגנות נגד ראש הממשלה בירושלים ובתל אביב עולה, כי שוטרים סמויים פועלים באופן שגרתי לצורך דיכוי ההפגנות ופיזורן. הם מסתובבים בין המפגינים, מתעדים אותם בטלפון הנייד שלהם ומתמקדים בעיקר במי שנתפסים בעיניהם כמובילי המחאה.


מהתיעוד עולה גם כי השוטרים הסמויים אינם עוסקים בעבירות חמורות של אלימות או הסתה – אשר כלל לא מתקיימות מצד המפגינים בהפגנות המתמשכות נגד ראש הממשלה - אלא בחשדות לעבירות קלות של התקהלות בלתי חוקית. פעילות השוטרים הסמויים מופנית לרוב כלפי המפגינים עצמם ולא, כפי שניתן היה לצפות, כלפי גורמים עוינים שעלולים לפגוע במפגינים מבחוץ. לעתים קרובות השוטרים הסמויים פועלים כשלצדם שוטרים במדים, ולמרות זאת הם אלה שמבצעים פעילות אכיפה רגילה של עיכוב ומעצר. בנסיבות אלה, הפעלת הסמכויות בידי שוטרים סמויים היא באופן מובהק שלא לצורך.

בפנייה טענו עורכות הדין אן סוצ'יו וטל חסין מהאגודה כי הפעלת שוטרים סמויים שמתחזים למפגינים, מבצעים מעצרים ומתעדים את פעילות המפגינים פוגעת קשות בחופש הביטוי של המפגינים ומרתיעה את הציבור כולו ממימוש זכות ההפגנה. פרקטיקה זו אף חורגת בבירור מהעקרונות הכלליים החלים על השוטרים ומחובתו של כל שוטר לפעול באופן גלוי כשהוא מזוהה, הן במדים והן בתג שם. אף אם יש מקרים חריגים ביותר המצדיקים שימוש בשוטרים סמויים במהלך הפגנות, ודאי ששיטה זו, שנועדה בדרך כלל להתמודד עם פשיעה חמורה, אינה ראויה לטיפול בהפגנות בלתי אלימות, והיא אינה יכולה להפוך לכלי שגרתי נוכח הפגיעה הבלתי מידתית בזכויות הפרט.

פניית האגודה לזכויות האזרח, 18.10.2020הפנייה נכתבה בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל

bottom of page