top of page

להנגיש את מערכת ההזדהות הממשלתית לאנשים שחיים בעוני


אילוסטרציה
© Dmitriy Feldman, Dreamstime.com

מערכת ההזדהות הממשלתית היא מערכת מקוונת המאפשרת גישה למגוון שירותים ממשלתיים, ובהם: הגשת תביעות קטנות באמצעות נט המשפט, צפייה בתיקים שבהם המשתמש הוא צד במערכת נט המשפט, כניסה לאזור נתוני האשראי של בנק ישראל, שינוי מען ובדיקת קיום צו עיכוב יציאה מהארץ.


כתנאי לכניסה למערכות השונות, נדרשת הרשמה למערכת באמצעות הזדהות על-ידי שני אמצעי זיהוי מתוך ארבעה אפשריים: תעודת זהות, דרכון, תעודת עולה או כרטיס אשראי. דרישת שני אמצעי זיהוי מתוך רשימה זו אינה מאפשרות לאנשים החיים בעוני להירשם למערכת, מכיוון שאנשים מקרב אוכלוסיות עניות לא תמיד מחזיקים בדרכון או בכרטיס אשראי.


יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, פנינו לרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה, בדרישה להנגיש את מערכת ההזדהות הממשלתית לאוכלוסיות בעוני. בפנייה ציינו עורכות הדין רעות כהן מהקליניקה ומשכית בנדל מהאגודה, את החשיבות העצומה של ההנגשה למערכות אלה, מכיוון שהן מאפשרות מיצוי זכויות שונות וקבלת מידע חיוני. עוד ציינו כי ככל שמערכות שונות עוברות הליך דיגיטציה והקוונה, חובתה של רשות התקשוב לבחון את הנגישות אליהן ביחס לצורכיהן של אוכלוסיות שונות ולעצבן בהתאם. כחלק מכך יש להתוות מנגנון עתידי שאחד מרכיביו יהיה הכללת אנשים בעוני בשלבי עיצוב ובחינת מערכות המקוונות. דבר זה חיוני על מנת למנוע פגיעה בזכויות אדם והדרה של אנשי החיים בעוני ממערכות מידע ומשירותים שונים.


בתשובת הרשות לתקשוב ממשלתי נמסר כי הדרישה לשימוש בשני אמצעי זיהוי מתוך הארבעה שהוזכרו נובעת מהצורך להבטיח את זהות המשתמש ברמת ודאות גבוהה. מהתשובה עולה כי הרשות מודעת לקשיים שאופן הזדהות זה מעורר עבור אנשים שחיים בעוני, וכי היא מקדמת פתרונות שיאפשרו לכלל האוכלוסיה נגישות לשירותים ממשלתיים דיגיטליים.

Comments


bottom of page