top of page

בקרוב - מאגר מידע משטרתי עוצמתי על תנועת האזרחים?


אילוסטרציה
© Oleksii Anatskyi, Dreamstime.com

ב-25.11.2020 פנינו יחד עם עמותת פרטיות ישראל ליועצת המשפטי של המשטרה, בדרישה לבטל את הליכי המכרז "לאספקת מאגר מידע לניתוח יוממות ומערכת לאיתור התקהלויות". המכרז מבקש לייצר למשטרה גישה רציפה ובזמן אמת לנתוני המיקום של השוהים במדינה על בסיס איכון סלולרי, הן לצורכי תכנון פריסת הכוחות בשטח והן לצורכי איתור התקהלויות אסורות בתקופת הקורונה.


בפניה טענה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה, כי שימוש המשטרה באיכון סלולרי לצרכים אלה, ובמיוחד כשהוא נעשה בזמן אמת, מהווה פגיעה קשה בזכויות החוקתיות לחירות ולפרטיות. איתור התקהלויות על בסיס נתוני מיקום סלולריים פוגע באופן לא מידתי גם בזכות לחופש ביטוי, להתאגדות ולחירות ההפגנה, ויש בו להטיל מורא על אזרחים מביצוע פעילות לגיטימית. אמנם במכרז נכתב כי המשטרה אינה מעוניינת במידע על הפרט הבודד, אלא במידע אנונימי וריכוזי על קבוצות של 50 איש, אלא שאין בכך כדי לנטרל את הפגיעה בפרטיות ובחירות מכלי כה עוצמתי וחודרני.


עוד טענו כי אין בחוק הסמכה מפורשת של המשטרה להשתמש בנתונים כאלה, ועל כן מדובר במכרז לא חוקי שדינו להתבטל.


זכותו של אדם במדינה דמוקרטית, בין אם הוא לבדו ובין כחלק מקבוצה, להסתובב חופשי ובאופן אנונימי מבלי שהמשטרה תנטר את תנועתו בזמן אמת, תקבל התראה, ותוכל לפעול בהתאם לניטור זה. מאגר המידע שמבקשת המשטרה לקבל מייצר מנגנון שליטה וניטור עוצמתי של מיליוני אזרחים, ומשנה מן היסוד את האיזונים שנקבעו בחוק ביחס לסמכויות המשטרה, וכל זאת - באקט מינהלי של מכרז, ללא הסמכה והסדרה בחקיקה.


בעקבות פנייתנו הודיעה המשטרה כי היא מקפיאה את הקמת המאגר עד להסדרה בחקיקה.


עו"ד אן סוצ'יו: "החלטת המשטרה להשהות את השימוש במערכת לאיתור התקהלויות עד להסדרה בחוק היא מבורכת, אולם זה רק חלק קטן מהמערכת שהמשטרה מבקשת לייצר לעצמה – מערכת למעקב המונים שבנויה כל כולה על איסוף נתוני המיקום ממכשירי הסלולר של אזרחים באופן רציף ובזמן אמת. בלי שהסכמנו לזה ובלי שום הסדרה בחוק, חברות הסלולר עומדות למכור למשטרה את המידע שלנו ולייצר מנגנון שליטה ובקרה נוסף שמאיים על חירויות היסוד שלנו".
קישורים:
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה נועם גרינצייגComments


bottom of page