top of page

ארגונים: ישראל חייבת לספק לפלסטינים חיסונים לקורונה


אילוסטרציה
© Marian Vejcik | Dreamstime.com

17 ארגוני זכויות אדם ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים יצאו בקריאה לממשלת ישראל, וזו לשונה:


בימים אלו, בעת שמערכת הבריאות בישראל החלה במתן חיסונים לנגיף הקורונה לציבור בארץ, אנו – ארגוני זכויות אדם ישראלים, פלסטינים ובינלאומיים - פונים לרשויות בישראל בקריאה למלא את חובתן על פי חוק ולהבטיח שחיסונים איכותיים יסופקו לפלסטינים החיים תחת כיבוש ושליטה ישראליים בגדה המערבית וברצועת עזה.


משרד הבריאות טרם פרסם מדיניות הקצאת חיסונים מגובשת הכוללת הקצבת כמות חיסונים לפלסטינים בשטחים וגם לא קבע לוח זמנים להעברת החיסונים. כל זאת למרות שסעיף 56 באמנת ז'נבה הרביעית קובע מפורשות שחובתו של הכובש "להנהיג ולהפעיל את אמצעי-המגן ואמצעי-המנע הדרושים כנגד התפשטותן של מחלות מידבקות ומגפות". חובה זו כוללת מתן סיוע לרכישתם ולהפצתם של חיסונים לאוכלוסייה הפלסטינית הנתונה לשליטתה של ישראל.


הפרסומים בכלי התקשורת שהחיסון שפותח ברוסיה עתיד להגיע לרשות הפלסטינית מעוררים בנו חששות כבדים. הרשות הפלסטינית לא פירטה אילו חיסונים בכוונתה לרכוש ולספק, אך הבהירה שאין ביכולתה לממן את רכישת החיסונים הנחוצים. ישראל איננה יכולה להעביר לרשות הפלסטינית חיסון שלא אושר למתן לאזרחי ישראל. צעד שכזה מהווה הפרה של פרוטוקול פריז המסדיר את היחסים הכלכליים בין ישראל לרשות הפלסטינית ועומד בסתירה למדיניותו ארוכת השנים של משרד הבריאות לפיה מתן אישור להפצתן של תרופות בשטחים מותנה בעמידתן בהליכי רישום תרופה בישראל. למרות הביקורת שנמתחה בעבר על פרוטוקול פריז, בין השאר מכיוון שהוא מאלץ את הרשות לייבא תרופות שאין ביכולתה לממן, כל עוד הפרוטוקול תקף ועומד בעינו, אין ישראל יכולה לייבא חיסון אותו לא אישרה לאוכלוסייתה שלה ואין היא יכולה להעביר אותו לאוכלוסיה הכבושה. על ישראל להבטיח שהחיסונים המועברים לפלסטינים בשטחים עומדים בתנאי האישור והרישום של מערכת הבריאות בישראל. כמו כן, על המדינה להבטיח את רכישתם ושינועם של חיסונים אלו בהקדם האפשרי.


במידה וחוסרים תקציביים הנובעים מההגבלות ארוכות השנים שמטילים הכיבוש והמצור הם הפוגעים ביכולתה של הרשות הפלסטינית לרכוש ולהפיץ את החיסונים, על ישראל לספק את המימון הנדרש, וזאת במסגרת חובותיה המעוגנות בחוק. אי לכך, אסור למדינה לנכות את עלות החיסונים מההכנסות ממסים שהיא גובה בשם הרשות.


אנו מפצירים בגורמים הבינלאומיים הנוגעים בדבר לפנות לישראל בדרישה למלא את החובות החלים עליה ולקיים את אחריותה המוסרית להושיט סיוע למערכות הבריאות הפלסטיניות ולפלסטינים ברצועת עזה ובגדה המערבית, ובכלל זה:

  • לפרסם את כמות החיסונים שהוקצתה לאוכלוסייה הפלסטינית ואת לוח הזמנים המדויק להעברתם.

  • להבטיח שהחיסונים המועברים לאוכלוסייה הפלסטינית עומדים באותן אמות מידה של החיסונים המופצים לאוכלוסייה בישראל.

  • להבטיח מעבר חלק של החיסונים ושל ציוד רפואי אחר לשטחים, כולל שמירה על "שרשרת הקירור" בשינוע החיסונים, במידה ואלה התנאים הנדרשים.

  • לספק מימון מלא במידה ואין ביכולתה של הרשות לממן את החיסונים ואת הפצתם בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, ולא לנכות את העלויות מכספי המסים של הרשות.

  • להסיר את הסגר מעל רצועת עזה כדי שמערכת הבריאות ברצועה תוכל לתפקד כראוי בהתמודדות עם מגפת הקורונה.

על החתום:

האגודה לזכויות האזרח

עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל

מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם

אמנסטי אינטרנשיונל – סניף ישראל

בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע

Lawyers for Palestinian Human Rights

IFHHRO - Medical Human Rights Network

Medact

רופאים לזכויות אדם

המרכז הפלסטיני לזכויות האדם

המוקד להגנת הפרט

שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם

רופאי העולם, צרפת (Médecins du Monde)

רופאים לזכויות האדם, איטליה (MEDU - Medici per i Diritti Umani)

לוחמים לשלום

Platform Palestine

Comments


bottom of page