top of page

אפליית עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה

ב-2.2.2021 עתרנו לבג"ץ – האגודה לזכויות האזרח וקו לעובד - נגד המוסד לביטוח לאומי. דרשנו שהמוסד יממן עבור עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונת עבודה את מלוא ההוצאות הרפואיות מרגע התאונה, כפי שנעשה לגבי עובדים ישראלים, ולא יתנה את המימון בהכרה בפגיעה כתאונת עבודה.


עובדים פלסטינים בישראל הם קבוצת העובדים היחידה שנדרשת לממן בעצמה טיפולים רפואיים וטיפולי שיקום בתקופה שבין הפגיעה בעבודה בישראל ועד להכרה בפגיעתם כתאונת עבודה. עובדים ישראלים, להבדיל מן העובדים הפלסטינים, מבוטחים על פי חוק בקופות החולים בישראל, ואלה מבטיחות את הטיפול באופן רציף. מהגרי עבודה (עובדים זרים) מבוטחים בביטוח פרטי, וטיפולים שנדרשים להם במקרה של פציעה מכוסים במסגרתו בפועל.


עובדים פלסטינים אינם זכאים לביטוח בריאות בישראל, ומפרישים משכרם בעבור ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית. ביטוח זה מחריג מימון בעבור פגיעות שנגרמו בעבודה בישראל. ההסדר הנוהג עבורם הוא קבלת החזר בעבור הוצאותיהם הרפואיות בדיעבד, לאחר שהתאונה הוכרה כתאונת עבודה, חודשים לאחר האירוע. כך, בתקופה הקריטית ביותר לטיפול בפגיעה, דווקא בזמן שאינו יכול לעבוד, נדרש העובד להוציא סכומי כסף גדולים מכיסו בעבור טיפול רפואי, או לוותר על טיפול ושיקום בהעדר אפשרות לממנם.


בעתירה נטען כי המצב הקיים פוגע בזכויותיהם של עובדים פלסטינים שנפגעו בתאונות עבודה בישראל ובהתנחלויות לבריאות, לכבוד, לשוויון, לקניין ולפרטיות, ומפלה אותם לעומת עובדים אחרים בישראל – ישראלים ומהגרים.


בדיון שנערך בעתירה סבר בית המשפט כי בעניין מימון ההוצאות מרגע התאונה האחריות היא על הממשלה ולא על המוסד לביטוח לאומי. לפיכך ויתרנו על הדרישה, בכוונה לפעול בעניין מול משרדי הממשלה הרלוונטיים. המוסד לביטוח לאומי הצהיר שנעשו ונעשים מאמצים משמעותיים להקים מערכת מקוונת שתנגיש לפועלים הפלסטינים את מערך התשלומים בשפה הערבית, ולנוכח זאת העתירה מיצתה את עצמה ובית המשפט דחה אותה ב-27.12.2021.


לאחר דחיית העתירה פנינו לשר הבריאות, לשר לשיתוף פעולה אזורי ולסגן שרת הכלכלה, וכן לועדת עובדים זרים של הכנסת, על מנת שיפעלו למצוא פתרון ולהחיל כיסוי ביטוחי רציף לטיפול בעובדים פלסטינים שנפגעו בעבודתם בישראל ובהתנחלויות.בג"ץ 754/21 קו לעובד נ' המוסד לביטוח לאומי


עו"ד: רוני פלי


העתירה, ינואר 2021

פסק הדין, 27.12.2021תכתובת לאחר קבלת פסק הדין:
העתירה נכתבה בסיוע המתנדב אהוד עין גיל (קו לעובד)קישורים:

Komentarze


bottom of page