top of page

להפסיק מיד לירות אש חיה על פועלים פלסטינים שחוצים את הגדר


גדר ההפרדה
Photo by Emily Schneider, ACRI

בתקופה האחרונה אירעו מספר רב של אירועים שבהם ארבו חיילים בשעות בוקר מוקדמות ליד פרצות בגדר ההפרדה בצפון הגדה, ירו באש חיה על פועלים שעברו דרכן ופצעו אותם. בכל מקרי הירי לא בוצעו מעצרים לאחר מכן, דבר שמהווה אינדיקציה לכך שהאנשים שנורו לא היוו סכנה לכוחות.


ב-9.2.2021 פנינו יחד עם קו לעובד לאלוף פיקוד מרכז ולפרקליט הצבאי הראשי, בדרישה להפסיק שיפסיקו מיד את מדיניות הירי נגד מי שעובר דרך פרצות בחומה, וכן לחקור את אירועי הירי ולמצות את הדין עם החיילים ועם מפקדיהם. עו"ד רוני פלי הדגישה כי הוראות הפתיחה באש מתירות שימוש באש חיה לשם התמודדות עם אירועי אלימות, כאשר נשקפת סכנת חיים ממשית, מיידית וקרובה לחיילים או לאזרחים, וזאת רק לאחר שמוצו האמצעים המילוליים והלא קטלניים. מעבר פועלים לצרכי פרנסה, גם אם אינו כדין, אינו מהווה אירוע אלימות, ובוודאי שלא אירוע מסכן חיים, ועל כן אין כל הצדקה לירי במקרים אלה.


"הצטברות המקרים מלמדת שלא מדובר בטעות, אלא במדיניות מכוונת ופסולה", נכתב בפנייה. "מצב דברים זה מחייב בדיקה מערכתית ומקיפה. פקודות המורות לירות באש חיה במי שאינו מהווה סכנה הן פקודות שדגל שחור מתנוסס מעליהן".


פניית האגודה לזכויות האזרח, 9.2.2021bottom of page