top of page

העברת מידע על מי שלא התחסנו נגד קורונה

האגודה לזכויות האזרח ורופאים לזכויות אדם עתרו לבג"ץ ב-1.3.2021 נגד החוק שמאפשר למשרד הבריאות לדרוש מקופות החולים את פרטיהם של המבוטחים שלא התחסנו נגד קורונה ולהעביר את הרשימות לרשויות המקומיות, למשרד החינוך ולמשרד הרווחה. מטרת העברת המידע היא, לעת עתה, שהרשויות המקומיות יוכלו לעודד את תושביהן להתחסן ושמשרדי החינוך והרווחה יוכלו לעודד את עובדיהם להתחסן, באמצעות פניות אישיות.


בעתירה נטען כי מידע הנוגע להתחסנות או אי התחסנות הוא מידע רפואי שהזכות החוקתית לפרטיות חלה עליו, ויש עליו חיסיון רפואי על פי חוק זכויות החולה. ההעברה הכפויה של רשימות הלא מתחסנים ופרטי ההתקשרות שלהם מקופת החולים למשרד הבריאות ומשם לצדדים שלישיים פוגעת פגיעה קשה וכפולה – גם בזכות לפרטיות של המטופל או המטופלת וגם באינטרס הציבורי החיוני לשמור על אמונם של מטופלים בכך שהמידע שבינם לבין קופת החולים יישמר ולא יועבר בלי הסכמתם.


בעתירה נטען כי מטרתו המוצהרת של החוק היא ראויה – עידוד ההתחסנות נגד נגיף הקורונה, אך האמצעי שנבחר הוא קיצוני ולא מידתי והתקבל בחקיקת בזק, בהליך רעוע ופגום. עוד נטען כי יש חלופות רבות ואפקטיביות לעידוד ההתחסנות שלא כרוכות בפגיעה בזכויות חוקתיות והעברת רשימות שמיות, כי הנזק של מהלך כזה עולה על התועלת השולית שאולי ניתן למצוא בו, וכי יש סכנה ממשית לזליגת המידע לגורמים נוספים ולשימוש לרעה בו.


ב-9.3.2021 התקיים דיון בעתירה. לאחר הדיון הוציאו השופטים צו על תנאי, וכן צו ביניים האוסר על משרד הבריאות לדרוש מקופות החולים מידע על מי שלא התחסנו או להעבירו הלאה, עד להחלטה אחרת בעתירה.


ב-28.5.2021 פג תוקפו של החוק (שלמעשה מעולם לא יושם). המדינה הודיעה לבית המשפט שלא תבקש להאריך את תוקפו.בג"ץ 1441/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' הכנסת

עו"ד: גיל גן-מור


העתירה, 1.3.2021

החלטה (צו על תנאי וצו ביניים), 9.3.2021קישורים:Comments


bottom of page