top of page

להנגיש לערבית את השירותים של שירות התעסוקה

ב-25.2.2021 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ בשמם של שלושה תושבי ירושלים המזרחית ומען – ארגון עובדים, בבקשה שבית המשפט יורה לשירות התעסוקה להנגיש את שירותיו לשפה הערבית. בין היתר דרשנו לתת מענה טלפוני בשפה הערבית במוקד הארצי של השירות, באיכות ובזמינות הזהות למענה הניתן בשפה העברית; לתרגם לערבית את הטפסים המקוונים באתר השירות ולאפשר למלא ולהגיש אותם בערבית; לשלוח מסרונים לדוברי ערבית בשתי השפות – ערבית ועברית; ולתרגם לערבית את מלוא המידע המופיע באתר השירות בעברית.


בעתירה נטען כי במצב הקיים נחסמת גישתו של תושב ערבי שאינו שולט בעברית לשירותים בסיסיים, או שהוא נאלץ להיות תלוי בארגוני סיוע או בקרובי משפחה לצורך גישה לשירותים אלה. מצב זה גורם לפגיעה קשה בזכויות החוקתיות לכבוד, לפרטיות ולקיום בכבוד.


בעקבות העתירה התחייבה המדינה להכניס כמה שיפורים משמעותיים: פונים למוקד הטלפוני יוכלו לקבל סיוע בערבית לשם מילוי כל הטפסים המקוונים; מסרונים מטעם שירות התעסוקה יישלחו גם בערבית; תרגום חלק גדול מהטפסים באתר; ועוד. במאי 2022 עדכן שירות התעסוקה את בית המשפט על השיפורים שנעשו, ובהם סיום התרגום לערבית של כלל הטפסים הלא-מקוונים ושל חלק משמעותי מדפי התוכן באתר, ושיפור האפשרות לקבל מענה בערבית במוקד הטלפוני.בג"ץ 1373/21 בדראן נ' שירות התעסוקה


עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור


העתירה


תגובת שירות התעסוקה, אפריל 2021


הודעת עדכון מטעם שירות התעסוקה, מאי 2022קישורים:


טלי חרותי-סובר, בעקבות עתירה לבג"ץ: שירות התעסוקה ינגיש את שירותיו גם לשפה הערבית, דה-מרקר, 28.10.2021העתירה נכתבה בסיוע המתמחה נעם גרינצייג
bottom of page