top of page

הצלחנו! שירותי הדואר יונגשו לדוברי ערבית


שלט: דואר ישראל
© Antonella865 | Dreamstime.com

בשנתיים האחרונות פנינו שוב ושוב למנכ"ל חברת הדואר ולמשרד התקשורת, בבקשה להנגשתם המלאה לערבית של השירותים המקוונים שמעניקה רשות הדואר. בפרט ביקשנו להנגיש את אפליקציית זימון התורים לסניפים השונים, את שירותי בנק הדואר והמסרונים הנשלחים לציבור, וכן לתרגם במלואו את אתר רשות הדואר.


בפניות הדגישה עו"ד טל חסין כי תרגומו החלקי בלבד של האתר, שליחת מסרונים רק בשפה העברית והיעדר תרגומם לערבית של שירותי הדואר המקוונים מסכל את יכולתם של רבבות דוברי ערבית להשתמש בשירותי הדואר הניתנים ברשת, תוך פגיעה בזכויותיהם החוקתיות לשוויון ולכבוד, ובסתירה לחובתם של משרד התקשורת ורשות הדואר לספק שירותים לאוכלוסייה הערבית בשפתה.


בעקבות פניותינו, בספטמבר 2020 התבשרנו שפרויקט ההנגשה יצא לדרך. בסוף שנת 2020 הותאמה אפליקציית זימון התורים לדוברי ערבית, וחברת דואר ישראל התחייבה כי במהלך שנת 2021 יתורגמו לערבית כלל השירותים המקוונים.


bottom of page