top of page

לתרגם לערבית את הפקודות והנהלים של שירות בתי הסוהר

האגודה לזכויות האזרח, רופאים לזכויות אדם והמוקד להגנת הפרט עתרו לבג"ץ ב-24.3.2021 בדרישה ששירות בתי הסוהר (שב"ס) יתרגם לשפה הערבית את כל הפקודות והנהלים שהוא מפרסם, ויעמיד אותם לעיון העצורים והאסירים וכן לעיון הציבור, באותו האופן שבו הפקודות והנהלים מפורסמים ומונגשים כיום בשפה העברית.


הפקודות והנהלים של שב"ס מסדירים את חובותיהם וזכויותיהם של האסירים, וחיוניים להתנהלות היומיומית בבתי הכלא. למרות שכ-60% מכלל האסירים בבתי הסוהר ובבתי המעצר בישראל הם ערבים, רובם תושבי השטחים הכבושים, הפקודות והנהלים זמינים בעברית בלבד. במענה לפניות הארגונים בטרם הגשת העתירה, נימק שב''ס את סירובו לתרגם את נהליו ופקודותיו לערבית בטענה שהוא אינו מחויב לכך על פי חוק, וכי חוק יסוד הלאום פוטר אותו, לשיטתו, מהחובה לתרגם מסמכים לערבית, בהיעדר הסדרה מפורשת של הנושא בחוק.


לטענת העותרים, היעדר תרגום הנהלים לערבית מביא לכך שלאסירים דוברי הערבית אין גישה למידע ולכללים החולשים על כל תחום בחיי היום יום שלהם בכלא, ושיש להם השלכות מהותיות על חייהם ועל זכויותיהם הבסיסיות ביותר. את חשיבות התרגום והנגשת הנהלים, ואת הנזק הנגרם לאסירים הערבים בשל העדרם, הדגישו עו"ד עביר בכר, סנגורית ציבורית ופרטית, עו"ד נדיה דקה מהמוקד להגנת הפרט, וענת ליטוין, מנהלת מחלקת כלואים ברופאים לזכויות אדם. בתצהירים שתמכו בעתירה.


בעתירה נטען כי זכותם של העצורים והאסירים הערבים למידע בערבית – שפת אימם והשפה שבה הם שולטים – היא חלק מזכותם למידע, מזכותם לגישה לערכאות ומזכותם לשוויון. הארגונים טענו כי החובה המוטלת על כל רשות ציבורית לפרסם את הנהלים שעל-פיהם היא פועלת כוללת גם את החובה להנגישם עבור הציבור שנהלים אלו נוגעים אליו ישירות, ועל כן מחייבת את שב"ס לתרגם את הנהלים לערבית. עוד נטען כי זכותם של האסירים הערבים לקבל את הנהלים בשפה הערבית מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה שהם נמצאים בתנאי בידוד קיצוני, רחוקים מהמשפחה, מהקהילה וממקורות המידע שהיו רגילים להיעזר בהם, ונתונים למשמורתו ולמרותו המלאות של שב"ס.


בתגובת שב"ס מאוגוסט 2021 נמסר כי השר לביטחון פנים החליט כי חלק מפקודות שב"ס, הנוגעות לחובותיהם ולזכויותיהם של האסירים, יתורגמו לערבית באופן מדורג, וכי לאחר מכן תיבחן האפשרות לתרגום נוהלי שב''ס. הודענו לבית המשפט כי אנו עומדים על דרישתנו לתרגם את כל הפקודות והנהלים.


ב-7.10.2021 מחק בית המשפט את העתירה בעקבות התחייבות המשרד לביטחון פנים לתרגם את הפקודות ולבחון בהמשך את תרגום הנהלים.בג"ץ 2111/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שירות בתי הסוהר


עו"ד: רעות שאער וגדיר ניקולא


העתירה, מרץ 2021
פסק הדין, 7.10.2021קישורים:

Comments


bottom of page